Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh MacOS

Skrivbordet

Den grundläggande arbetsytan på Macintosh kallas för skrivbordet. När du startar datorn så ser du alltid skrivbordet på skärmen. Skrivbordet tillåter dig att flytta och kopiera filer, starta program, öppna dokument, med mera, med mera.


Fig. Skrivbordets element.

Grafisk representation av filer - flytta och öppna filer
En fil är ett stycke information som datorn håller reda på. Det kan vara ett dokument, ett program eller någonting annat. I MacOS syns alla filer som symboler på skrivbordet. Utseendet på symbolen talar om vilken typ av fil det är. Till exempel ser du direkt på utseendet om det är ett Microsoft Word-dokument eller ett Claris Works-dokument.

Du kan flytta filer på skrivbordet genom att dra dem med musen. Tryck helt enkelt ned musknappen över filen och dra den till ett nytt ställe.

När du har flyttat en fil, eller om du bara klickar på den, så blir filen markerad. Det ser du på så sätt att filens symbol blir litet mörkare. Vilken fil som är markerad har betydelse för hur de olika kommandona i menyraden verkar. Sådana kommandon som "Visa info" och "Duplicera" verkar alltid på den fil som är markerad. Så för att få veta information om en viss fil så markerar du den först och väljer sedan "Visa Info" från menyn.

Om du drar med musen på en fri yta på skrivbordet så kommer en liten rektangel att uppenbara sig och följa musens rörelser. Den här rektangeln är ett slags infångningsverktyg. Du kan markera flera filer på en gång genom att fånga in dem med rektangeln. Om du sedan drar en av de markerade filerna så ser du att alla filer flyttas samtidigt.

Ett annat sätt att markera flera filer är att hålla nere skifttangenten och klicka på de olika filer du vill markera.
Om du håller nere alternativtangenten när du drar en fil så kopierar du den i stället för att flytta den. Filen stannar kvar på sitt gamla ställe, men en ny kopia skapas på platsen där du släppte upp knappen. Ett annat sätt att kopiera en fil är att välja "Duplicera" i arkiv-menyn. En kopia av filen dyker då upp på skrivbordet. Notera att du inte kan kopiera en fil genom att välja "Kopiera" i redigera-menyn, då kopierar du endast namnet på filen. Hur det går till förklaras vidare i avsnittet om vanliga Macintoshtekniker.
Du öppnar en fil då du vill arbeta med det dokument eller program som filen mostvarar. Du öppnar enklast en fil genom att dubbelklicka på den. Ett annat sätt är att markera den och välja "Öppna" från arkiv-menyn.

När du öppnar ett dokument på detta sätt så startas programmet som dokumentet skapades med och dokumentet öppnas inuti det programmet. Om du vill öppna ett dokument med ett annat program, så kan du dra dokumentet till det andra programmets symbol. Ett annat sätt är att starta det andra programmet och öppna dokumentet inifrån dess öppna-dialogruta.

Om du vill ändra namnet på en fil, så klickar du på namnet och väntar en liten stund. Efter ett tag bildas en liten ruta där du kan skriva in det nya namnet.

Mappar och fönster
En mapp är en låda på skrivbordet som du kan lägga program och dokument i. Mappar visas på skrivbordet med en speciell symbol. För att lägga någonting i en mapp drar du det mot mappen, tills du ser att mappen markeras, då kan du släppa knappen.

För att se vad som finns i mappen så öppnar du den genom att dubbelklicka på den. Ett fönster dyker upp som visar innehållet. Du hanterar filerna i fönstret på precis samma sätt som på skrivbordet och du kan dra filer mellan skrivbordet och fönstret. När du har tittat färdigt i mappen kan du klicka på stängningsrutan så stängs lådan igen.

Du kan lägga en mapp i en annan mapp, i ytterligare en mapp och på så sätt skapa ett hierarkiskt system av mappar på din hårddisk. Det kan vara bra att ägna litet tid åt att tänka ut ett bra system i stället för att slänga in alla dokument i en enda röra. Då blir det lättare att hitta dokumenten och i längden så spar du tid.

Du kan göra nya mappar på skrivbordet genom att välja "Ny mapp" från arkiv-menyn. Nya mappar är tomma tills du har dragit några filer till dem. Du ger mappen ett namn genom att klicka på namnet och skriva in ett nytt namn när det dyker upp en liten ruta kring det gamla.

Se filer på olika sätt
Filer i ett fönster som hör till en mapp kan visas på flera olika sätt. De kan visas som symboler (på det sätt de syns på skrivbordet), som små symboler (vilket är mer utrymmesbesparande), eller som en textlista sorterad efter något kriterium (vilket gör det möjligt att se mer information om filen, till exempel när den senast ändrades och hur mycket plats den tar upp på hårddisken).

Du väljer hur du vill se filerna genom att välja något av alternativen i menyn "Innehåll".

När du ser filerna som en textlista så kommer mapparna i listan att visas med en liten trekantig symbol bredvid sig. Du kan öppna en mapp genom att klicka på den lilla trekantiga symbolen. Mappens innehåll kommer då att visas litet indraget i fönstret. Inget nytt fönster öppnas. Du kan stänga mappen genom att klicka på den trekantiga symbolen igen.

Spara och öppna dokument
När du öppnar ett dokument så förs det över till datorns RAM-minne. Orsaken till detta är att RAM-minnet arbetar mycket snabbare än hårddisken. När du har arbetat färdigt med ett dokument så måste du föra tillbaka det från RAM-minnet till hårddisken innan du stänger det, annars går alla de ändringar du har gjort förlorade. Att göra detta kallas för att spara dokumentet.

När du väljer att spara ett dokument som du nyss har skapat, eller när du väljer "Öppna..." inifrån ett program så dyker en dialogruta upp som vi kan kalla för för öppna- och spara-dialogrutan. Den tillåter dig att välja var på hårddisken de dokument du sparar skall hamna.

Fig. Spara-dialogrutan.

Dokumenten och mapparna är precis desamma i den här dialogrutan som när du ser dem på skrivbordet. Den enda skillnaden är att här visas de i en lista i stället. För att gå in i en mapp i listan dubbelklickar du på den eller markerar den och väljer "Öppna". För att gå ut ur den mapp du befinner dig i och upp till en högre nivå, så använder du popup-menyn överst i fönstret. Den högsta nivån är skrivbordet och dit kan du komma också genom att direkt klicka på skrivbordsknappen. Med knappen "Mata ut" kan du mata ut lösa enheter som disketter och CD-skivor.

I spara-dialogrutan finns också en knapp som heter "Ny mapp". Den tillåter dig att skapa en ny mapp, som du kan lägga ditt dokument i.

När spara- eller öppna-dialogrutan dyker upp så befinner du dig oftast på den plats där programmet sist sparade eller öppnade dokument, vilket är praktiskt.

Papperskorgen
För att radera dokument som du inte vill använda längre använder du dig av papperskorgen. Dra de dokument du vill radera till papperskorgssymbolen, som du hittar i nedre högra hörnet av skrivbordet. (Symbolen ser inte riktigt ut som en papperskorg, utan snarare som de soptunnor villaägarna i USA använder sig av.)

När det ligger någonting i papperskorgen så sväller den upp. Du kan undersöka vad som ligger i den genom att dubbelklicka på symbolen, precis som när du öppnar mappar. Om du ångrar att du kastat någonting kan du öppna papperskorgen och dra ut det därifrån.

Dokumenten ligger kvar i papperskorgen ända tills du väljer "Töm papperskorgen..." från special-menyn,vilket ger dig möjlighet att tänka över saken en stund.

Om du råkar tömma papperskorgen och sedan ångrar dig, kan du inte göra något åt det med det vanliga systemet. Vissa hjälpprogram, som Norton Utilities, kan dock om du har tur rädda tillbaka filen åt dig. Chanserna är större att lyckas rädda filen om du rör datorn så litet som möjligt efter det att du råkat tömma papperskorgen.
Normalt så visas en varningsruta innan papperskorgen töms. Du kan ta bort denna genom att ändra informationen i "Visa info" för papperskorgen eller genom att hålla nere alt-tangenten när du väljer "Töm papperskorgen..." från menyn.

Om du håller nere alt-tangenten kan du också slänga låsta dokument.

Disketter och CD-skivor
Att arbeta med disketter och CD-skivor är mycket enkelt på Macintosh. Du matar bara in disketten eller CD-skivan i respektive enhet, så dyker den upp på skrivbordet. Där kan du arbeta med den, som om det var en vanlig mapp vilken som helst.

För att mata ut en diskett använder du något av kommandona "Mata ut" eller "Lägg tillbaka" i menyerna i Findern. Skillnaden är att om du väljer "Mata ut" så sparas en liten spökbild av disketten på skrivbordet. Denna markerar att datorn känner till diskettens existens, även fastän den är utmatad. Det kan ibland ha vissa poänger, till exempel blir det möjligt att mata in en ny (annan) diskett i diskettenheten och kopiera program mellan disketterna genom att dra symboler från spökdisketten till den andra. Oftast går det dock snabbare att kopiera filerna till hårddisken först och sedan dra dem från hårddisken till den andra disketten.

I de flesta fall är det bäst att i stället välja "Lägg tillbaka". Orsaken är att när spökdisketten finns på skrivbordet får datorn då och då för sig att den behöver kontrollera någon information på disketten (till exempel vilka program som finns på den, för att se om något av dem kan öppna ett dokument som du har dubbelklickat på). Det kommer då att dyka upp en mängd irriterande dialogrutor som uppmanar dig att mata in disketten.

Om du inte har lust att mata in disketten igen, så kan du alltid avbryta dessa dialogrutor genom att trycka kommando-punkt på skrivbordet (något som inte alltid framgår av användarmanualerna).
Du kan också mata ut en diskett genom att dra dess symbol till papperskorgen. Det är en något förvirrande symbolik. Det skulle kunna betyda att du ville radera all information på disketten, men det gör det alltså inte. När du drar symbolen till papperskorgen dyker ingen spökbild upp. Det går också bra att dra spökbilderna till papperskorgen när du inte behöver dem längre.
Om du har svårigheter med att få ut disketten på något av dessa sätt så kan du även ta till tangentkombinationen kommando-skift-1. Om inte det fungerar pröva att starta om datorn och hålla musknappen nedtryckt när systemet laddas in. Som en sista utväg kan du sticka in ett uträtat gem i det lilla hålet bredvid diskettstationen.
Något som kan verka förvirrande är att disketter har sina egna papperskorgar och skrivbord. Det betyder att om du drar en symbol från en diskett till skrivbordet, så är det inte detsamma som att kopiera filen till hårddiskens skrivbord. I stället flyttar du bara filen till diskettens skrivbord. När du matar ut disketten försvinner filen från skrivbordet och kommer inte tillbaka förrän du matar in disketten igen. För att kopiera filen till hårddiskens skrivbord måste du hålla ner alternativtangenten när du drar filen. Detsamma gäller för papperskorgen. Om du drar ett dokument från en diskett till papperskorgen så finns det inte kvar i papperskorgen när du har matat ut disketten.

Andra konstigheter kan dyka upp när du arbetar med CD-skivor. Macintoshens filsystem konstruerades ursprungligen för skivor som man både kan läsa och skriva på, vilket ger vissa problem med CD-skivor. Till exempel kan du inte ändra minnestilldelningen för ett program som ligger på en CD-skiva (vissa tilläggsprogram låter dig dock göra detta).

En annan lustighet uppträder om du sitter i nätverk och har fildelning påslagen. Datorn kan då blankt vägra att mata ut CD-skivor. Orsaken är att andra användare kan vara uppkopplade mot dessa CD-skivor och man vill då inte slänga ut dem helt tvärt. För att kunna mata ut CD-skivan måste du först slå av fildelning i kontrollpanelen. Detta problem fixas av shareware-programmet UnmountIt, som automatiskt slår av fildelning när du matar ut en CD-skiva och sedan slår på det igen när den är utmatad.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:12.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:12 CEST