Some fonts / Några typsnitt / teckensnitt

This web page is summarized in english

Alla typsnitt som jag har skapat och lagt ut på denna webbsida är licenserade enligt OFLAll fonts I've built and made available on this page are licensed according to OFL.

Observera att webbsidans författare avsäger sig allt ansvar för alla tänkbara tolkningar av de bokstäver, symboler och tecken som följande typsnitt innehåller. Har du lätt att ta illa upp bör du genast surfa vidare härifrån.

Följande typsnitt finns att hämta. Typsnitten får användas gratis men utan några som helst garantier. Lycka till!

Länktips: How to compare charsets?


Typsnittsinstallation (en kortfattad handledning för nybörjare)

Typsnitt är filer som innehåller en teckning av bokstäver, siffror eller andra tecken. När du skriver på datorn kan du vanligtvis välja mellan »Times New Roman», »Courier», etc. Vissa typsnitt innehåller bara tecken och symboler. För att använda ett typsnitt måste du först installera det, det vill säga kopiera tecknsnittsfilen till rätt katalog på din dator. Så här går det till (beroende på vilken sorts dator du använder):

I ditt skrivprogram (exempelvis openoffice, scribus eller abiword, vilka ibland kallas ordbehandlare) kan du sedan skriva som vanligt (de bokstäver som motsvarar de tecken du vill skriva) och sedan markera dem och välja det önskade typsnittet i stället för det vanliga (exempelvis »Times New Roman»).


Landsmålsalfabetet används för att skriva nordiska dialekter.

Här kan du installera typsnittet landsm_t.ttf (eller landsm_t.sui för äldre Mac-datorer). Har du den gamla versionen (landsm_s från 1996) kan du uppdatera till den senaste (från 1998). Dessa två typsnittsversioner är teckenkodningsmässigt helt kompatibla.

Här nedan syns tabeller för Landsmålsalfabetet.

lmauppl1.pnglmauppl2.pnglmauppl3.pnglmauppl4.png

Du kan även få en tangentbordshanterare som hjälper till litet grand med att mata in landsmålsalfabetets bokstäver under windows:

Lycka till!


Feministiska / HBT-symboler (a FontFOG — a font Focused On Gender)

Hittar du de genus-relaterade / feministiska symboler och tecken du behöver inom följande parentespar (☥☿♀♁♂⚢⚣⚤⚥⚦⚧⚨⚩⚪⚲) betyder det att din dator är (åtminstone delvis) Unicode-kompatibel (vilket de flesta nyare datorer är nuförtiden) och då är det enklaste att markera de tecken som du behöver och ser här ovan och kopiera dem dit du vill (exempelvis i ditt dokument). Om du inte hittar det du behöver inom parenteserna ovan eller om det som står där bara ser ut som konstiga krumelurer, frågetecken eller siffror kan typsnittet vara till nytta för dig: Du kan installera typsnittet gendered.ttf (som kunde ha hetat feminism.ttf). För att sedan se typsnittets alla tecken på en gång för att kunna välja mellan dem kan du markera de bokstäver, siffror och tecken som står i följande ram

!"&q#$%'()*+,./:;<=>?BCDEFGHIJKLNQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnoprstuvwxyz{|}~¼½¾¿ÀÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÎÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÞßàáâãäåæèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ 012301260153015601830186042304260453045604830486072307260753075607830786

och kopiera dessa till skrivprogrammet; om du markerar dessa bokstäver i skrivprogrammet och sedan väljer »gendered» som typsnitt i stället för exempelvis »Times New Roman» omvandlas den markerade texten till olika genus-relaterade tecken och då är det bara att välja de tecken som du behöver.


Frakturblack letter: fraktur.ttf (regular) och fraktub.ttf (bold) för fet stil

Föreliggande fraktur-typsnitt har skapats med en strävan att vara så lik som möjligt de typsnitt som förekommer i äldre böcker — även om bokstäverna riskerar att uppfattas som svårlästa. Typsnittet inkluderar alla bokstäver i ISO_8859-1 och CP-1252, dvs. å, ä, ö och de isländska bokstäverna (samt många andra bokstäver) finns med. Än så länge saknas dock siffror.


HandalfabetFingerspelling with the Swedish hand alphabet: handalfa.ttf

Föreliggande handalfabetstypsnitt har skapats så att versaler tecknas med höger hand medan gemener tecknas med väster hand. Typsnittet inkluderar (än så länge) endast de bokstäver som förekommer i det svenska alfabetet. Du kan även hämta en PDF-tabell över handalfabetet. Numera finns även siffror och talet 10 finns under £-tecknet.


Svenskt teckenspråkSwedish sign language􌥃􌤻􌤴􌥗􌥃􌤴􌤶􌥱􌦌: swl_sans.ttf (with a short summary in English)

Föreliggande typsnitt för att skriva på svenskt teckenspråk är skapat inom Unicodes PUA (U+0x10c900 — U+0x10c9a7 omfattande 153 tecken) och finns att hämta som okomprimerad ttf-fil under OFL. Än så länge finns det svenska teckenspråkets bokstäver inte i någon av Unicodes code charts — varken inom BMP, SIP eller SMP. Användningen av PUA till typsnittets teckenkodning underlättar dock isärhållandet av det svenska teckenspråkets bokstäver från övrig omgivande text (som använder andra bokstäver och ideogram): den flerspråkiga texten går till exempel lätt att spara som ren UTF-8 textfil. En fördel med en okomprimerad ttf-fil är att den går att ange som url inom en @font-face rule i en CSS-stilmall, vilket gör att webbläsaren kan hämta och tillfälligt installera typsnittet vid visning av en webbsida som tillämpar en stilmall med en sådan rule. Visserligen fungerar @font-face rules endast med (nyare) väl uppdaterade webbläsare, men vid behov ersätter text2png texten med bilder tack vare ett JavaScript-program (text2png.js) (även den äldre nödlösningen fontimage kan användas). En tabell över de bokstäver som ingår i swl-typsnittet och hur de skrivs på tangentbordet finns som HTML eller PDF. Filnamnet syftar på »swl» som är förkortningen för svenskt teckenspråk enligt ISO_639-3 standarden och på sans-serif som är en av typsnittets egenskaper. Så småningom avser jag skapa ett serif-typsnitt också.

Bör det heta »transkription» eller »transkribering» när det svenska teckenspråket skrivs ner? Här heter det helt enkelt »bokstäver». Framtidens språkbruk får utvisa huruvida något av dessa ord blir vedertaget i svenskt uttalsspråk. Med det tryckta svenska teckenspråkslexikonets stavning heter det i alla fall »􌤢􌥔􌤸􌤩􌤴􌥙􌤟􌥼􌥣􌥼􌤟» på svenskt teckenspråk och egentligen gäller det att hitta en lämplig översättning av detta teckensvenska ord till uttalssvenska. Här används »uttalssvenska» synonymt med »det svenska uttalsspåket» och »teckensvenska» synonymt med »det svenska teckenspåket», varmed det tydligare framgår att inget av dessa språk är krångligare eller mera långsökt än det andra samt att teckensvenska inte är mindre svenskt än uttalssvenska, vilket ordet »teckenspråket» annars kan ge intrycket av. Poängteras bör att »teckensvenska» är något helt annat än det märkliga 1970-tals fenomen som hette »tecknad svenska» och som den historie-intresserade kan läsa om annorstädes.

Ursprungligen skapades föregångaren till detta alfabet av linguisten Bergman år 1973 (möjligtvis med viss inspiration från Stokoe) och det vidareutvecklades inför utgivningen av det svenska teckenspråkslexikonet år 1997. Föreliggande typsnitt (swl_sans.ttf som jag uppdaterade en aning i början av 2010) är inspirerat av Teckenspråkslexikonet. Ett annat sätt att skriva ner de olika teckenspråken är att använda sig av Suttons SignWriting, som är teckenspråkens motsvarighet till uttalspråkens IPA. Suttons SignWriting utvecklades år 1974 och möjliggör en mycket detaljerad beskrivning av rörelserna, vilket gör det särskilt användbar för att till exempel dokumentera mindre (dialektala eller individuella) detaljer, men dess inveckling begränsar dess praktiska användbarhet för vardagens skrivande. Bergmans alfabet kännetecknas av en högre grad av abstraktion och betydligt färre bokstäver än Suttons: Att med papper och penna ta föreläsningsanteckningar på teckenspråk låter sig göras på ett betydligt enklare sätt med Bergmans alfabet än med Suttons.

Ibland står det att läsa att Bergmans alfabet inte skulle duga till att skriva på teckensvenska, vilket brukar motiveras med det faktum att det inte återger tecknens alla detaljer, vilket leder till vissa homonymier; ett sådant synsätt avslöjar dock duglighetskrav som ställs högre än för uttalsspråkens skrivsystem. Till exempel kan stavningen »stegen» uttalas på två olika sätt (grav eller akut accent) beroende på dess semantiska innebörd (jfr »en stege» eller »flera steg»). Ett annat exempel är att ordet »bildrulle» kan tolkas både som »bil-drulle» och »bild-rulle». Dessa var bara två exempel bland många, vilka dock inte utan vidare kan betraktas som giltiga argument för att förkasta uttalssvenskans stavningsregler. Varför utan motivering ställa högre krav på teckensvenskans skrivregler? Härmed dock inte menat att Bergmans alfabet inte kommer att vidareutvecklas — (mer eller mindre regelbundna) stavningsreformer kännetecknar ju alla skrivna levande språk. Till exempel kan det vara lämpligt att närmare beskriva teckensvenskans interpunktion och eventuellt introducera nya tecken och skrivsätt: Vissa ögonbrynsrörelser kan rimligtvis skrivas ner med ett frågetecken; vissa vridningar av överkroppen kan tänkas återges med anföringsstreck, etc. Teckensvenskans bruk som skriftspråk kommer att tipsa dess användare om lämpliga stavningsreformer och skrivregler.

Ett par äldre typsnitt för svenskt teckenspråk finns att hämta från SU, men eftersom de är komprimerade är de inte lika lätta att använda, inte minst via en @font-face rule i en CSS. Inte heller går text skapad med deras typsnitt att spara tillsammans med omgivande text utan särskild fältmarkering eftersom de allra flesta tecken i deras typsnitt är kodade inom det som egentligen hör till ANSI_X3.4-1968 (s.k. ASCII). Å andra sidan är deras typsnitt användbara på vissa äldre (1900-tals) datorer som inte klarar av att hantera Unicode. För att underlätta konverteringen av dylika äldre, fält-indelade textfiler till PUA-baserad text finns ett filter att hämta.

English summary about the software history of writing the Swedish sign language (􌥃􌤻􌤴􌥗􌥃􌤴􌤶􌥱􌦌 with language code swl according to ISO-639-3)

In the beginning of the 1970's, and possibly inspired by Stokoe, the linguist Bergman developed a transcription system of the Swedish sign language, which was published in 1973 and further developed before the Swedish sign language dictionary was to be written and published in 1997 using a set of ASCII based fonts. At that time, the formerly called »transcription system» had developed into a full featured writing system, but the need to use several fonts to be able to cover the whole character set made it difficult to use, especially when several languages were to be written in the same document. Inspired by the Swedish sign language dictionary printed in the nineties, I built an OFL licensed sans-serif font (slightly uppdated in the beginning of 2010) taking advantage of Unicode's PUA, which makes it possible to have all the 153 characters of the Swedish sign language in one only font and write multilingual texts containing Swedish sign language (among other written languages) easily.

Focusing on specific articulations of the Swedish sign language, its writing system makes it much easier to use than Sutton's SignWriting, which has a lower level of abstraction, but aiming at covering all sign languages becomes rather complicated. Sutton's SignWriting and the writing system of the Swedish sign language are in other words both useful, but in different ways. The use of Sutton's SignWriting may be compared to the spoken languages' use of IPA, whereas the Swedish sign language alphabet is a language specific, concise and easy to learn character set. My plan for 2012 is to built a serif font and a locale for the Swedish sign language, including a working collating — which is quite complicated in the case of the Swedish sign language.

Thanks to the @font-face rule in CSS-3, this web page can use the font directly in any newer, standard-compliant web browser. When older or non-standard browsers are used, a JavaScript program fetches PNGs from a text2png — a CGI which converts the swl text to rasterized images.

I also built an xkb keyboard mapping (for /etc/X11/xkb/symbols/se), which makes it possible to just type and write in Swedish sign language as easily as it is to write in Swedish or English and for example to send (multilingual) e-mails containing written Swedish sign language directly as text, i.e. without attaching any especially formatted document (there is even an XML part available if you want to add it in /etc/X11/xkb/base.xml).


Braille (punktskrift)

På de flesta någorlunda uppdaterade datorer kan du använda braille8.ttf som är baserat på 2009-års svenskt braillestandard. Om du vill använda dig av förled till siffror och versaler kommer du att hitta dem i områdena U+212b, U+ff10-U+ff19 och U+ff21-U+ff3a. Alla åtta-punkters brailletecken finns i Unicodes brailleområde (U+2800-U+28ff). Samiska bokstäver och alla ISO_8859-1 bokstäver finns med samt andra tecken såsom kvadratrot (√). Införandet av fonetiska tecken är planerat.

Oavsett om din dator är Unicode-kompatibel eller inte kan du klicka eller skift-klicka på braille.ttf för att installera 1995-års braille-typsnitt som innehåller de bokstäver, siffror och tecken som står i följande ram — jämför punktgrafik-bilden braille.png

!()*,-.0123456789:;?«»abcdefghijklmnopqrstuvwxyüzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYÜZÅÄÖ

Fördelar med dessa braille-typsnitt är att det blir lättare att konvertera mellan »vanlig text» och braille samt att det blir lättare att skriva på datorn: Det är bara att skriva text som vanligt i skrivprogrammet (exempelvis en ordbehandlare — ej texteditor) och sedan byta typsnitt till »braille» i sista stund.

Om du ser ordet »braille» på braille inom följande parentespar (⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑) är det ett tecken på att din dator är (åtminstone delvis) Unicode-kompatibel och du kan använda Unicodes brailleområde för att få braille-tecken. Om du använder Unicode direkt kan det förstås bli något klurigare att mata in tecknen, men lättare blir det om du använder text2braille-filtret för att konvertera »vanliga» textfiler (sparade som UTF-8, ISO_8859-1 eller CP-1252) till UTF-8 textfiler som använder Unicodes braille. En fördel med Unicode jämfört med 1995-års braille-typsnitt är att braille-tecknens utformning (inte nödvändigtvis vad de står för) blir mera standard på ett internationellt plan.

Tips: Det finns även ett filter som tipsar om hur em webbsida kan uppfattas med brailledisplay.


Steroider

Här kan du installera steroids.ttf.


Valid HTML 4.01
TransitionalTested with WicklineBest viewed with any
browserDenna webbsida sköts av webbarien Saašha, ändrades senast 2020-01-15 med Ubuntu och fungerar helt utan cookies.