URVALSREGLERKurs utan platsgaranti

Gäller från och med 2006-10-15 för vårterminen 2007.
Närmare information om antagningsordningen för grundutbildningen lämnas av StudentCentrum vid Umeå universitet.

Finns fler sökande än platser till en kurs utan platsgaranti måste ett urval göras. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på val av kurs. Vid lika meritvärde används den sökandes prioritetsordning som skiljekriterium

Urval till kurser med hänvisning från /lwkurshv.html sker enligt nedanstående kategorier.

A.   Urval till inledande kurs (A-kurs) med normal studietakt som vänder sig till nybörjare/heltidsstuderande.

Endast sökande som uppfyller de grundläggande och de eventuella särskilda behörighetskraven kan delta i urval till utbildningsplatser. Till grund för urvalet ligger de meriter den sökande åberopat och styrkt, dvs. de betyg och intyg som skickats in. Beroende på meriter placeras den sökande i en eller flera urvalsgrupper. Den som passar in i flera urvalsgrupper konkurrerar om en studieplats i samtliga urvalsgrupper.

Platserna fördelas mellan följande urvalsgrupper :

(Urvalsgrupp AP). Antal avklarade högskolepong per den 15 april/15 oktober i intervallet 5150 pong.

(Urvalsgrupp BG). Gymnasiebetyg.

(Urvalsgrupp BF). Folkhögskoleutbildning

(Urvalsgrupp HP). Högskoleprov

(urvalsgrupp HA). Högskoleprov + arbetslivserfarenhet

40 procent av platserna reserveras fr urvalsgrupp AP. 30 procent av platserna fördelas mellan betygsgrupperna i proportion till antalet sökande i resp. betygsgrupp. Resterande 30 procent fördelas lika mellan HP- och HA-grupperna.

Observera att du själv, vid varje ansökningstillfälle, måste upplysa Antagningsenheten om eventuella poäng (urvalsgrupp AP) som du har från annat Universitet eller annan Högskola.


B.   Urval till fortsättningskurs (B-kurs) med normal studietakt som riktar sig till heltidsstuderande.

Antalet avklarade högskolepoäng per den 15 april/15 oktober i intervallet 5150 poäng (AP)

Meritvärdering enligt ovan med högskolepoäng som grund avser högskolepoäng som kan ingå i en examen vid Umeå universitet, dvs även tillgodoräknade poäng från andra högskolor.

Observera att du själv, vid varje ansökningstillfälle, måste upplysa Antagningsenheten om eventuella poäng som du har från annat Universitet eller annan Högskola.


C.   Urval till påbyggnadskurs (C- och D-kurs) med normal och fördröjd studietakt

Antalet avklarade högskolepoäng per den 15 april/15 oktober i intervallet 5150 poäng (AP)

Meritvärdering enligt ovan med högskolepoäng som grund avser högskolepoäng som kan ingå i en examen vid Umeå universitet, dvs även tillgodoräknade poäng från andra högskolor.

Observera att du själv, vid varje ansökningstillfälle, måste upplysa Antagningsenheten om eventuella poäng i ämnet företagsekonomi som du har från annat Universitet eller annan Högskola.


D.   Urval till inledande kurs (A-kurs) med fördröjd studietakt, som riktar sig till deltidsstuderande

(Anmärkning : Fr om ht 2004 gäller ej urvalsregel D enligt beslut i Antagningsrådet vid Umeå universitet 2003-09-18 punkt 4 och konfirmerat i Universitetsstyrelsen 2003-11-13 punkt 86. Försök har gjorts för att bibehålla urvalsregeln)

Urval till inledande kurs (A-kurs) med fördröjd studietakt kommer fr om ht-04 att ske enligt urvalsregel A

Syftet med dessa kurser är normalt fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma vilka då också utgör främsta målgruppen.

1. I första hand antas sökande med minst fem års arbetslivserfarenhet och har uppnått minst resultatet 0,8 på högskoleprovet (urvalsgrupp HÅ). Rangordning sker på grundval av resultat på högskoleprov.

2. I andra hand antas sökande med 5 års arbetslivserfarenhet (urvalsgrupp AB). Rangordning sker på grundval av gymnasiebetyg i Svenska, Engelska samt om D.4.1 även Matematik och Samhällskunskap.

3. I tredje hand antas sökande som ej har 5 års arbetslivserfarenhet men resultat på högskoleprovet (lägst 0,8) (urvalsgrupp HF). Rangordning sker på grundval av resultat på högskoleprov.

4. I fjärde hand antas övriga sökande (urvalsgrupp ÖV). Rangordning sker på grundval av gymnasiebetyg i Svenska och Engelska. Om kursen har särskilda förkunskapskrav t ex standardbehörighet D.4.1 räknas även gymnasiebetygen i Matematik och Samhällskunskap.


E.   Urval till fortsättningskurs (B-kurs) med fördröjd studietakt, som riktar sig till deltidsstuderande

(Anmärkning : Fr om ht 2004 gäller ej urvalsregel E enligt beslut i Antagningsrådet vid Umeå universitet 2003-09-18 punkt 4 och konfirmerat i Universitetsstyrelsen 2003-11-13 punkt 86. Försök har gjorts för att bibehålla urvalsregeln)

Urval till fortsättningskurs (B-kurs) med fördröjd studietakt kommer fr om ht-04 att ske enligt urvalsregel B

1. I första hand antas sökande med minst 5 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid (urvalsgrupp DB).

2. I andra hand hand antas övriga behöriga sökande (urvalsgrupp AF)

Rangordning inom de båda grupperna sker med avklarade högskolepoäng som grund i följande meritintervall: 30-49.9 , 50-69.9 , 70-89.9 , 90-109.9 , 110-129.9 , 130-

Meritvärdering enligt ovan med högskolepoäng som grund avser högskolepoäng som kan ingå i en examen vid Umeå universitet, dvs även tillgodoräknade poäng från andra högskolor.


F.   Kurser med visst antal platser reserverade för sökande från vissa orter med egen anmälningskod för respektive ort

(Anmärkning : Fr om ht 2002 gäller ej urvalsregel F enligt beslut i Antagningsrådet vid Umeå universitet 2001-11-09 och konfirmerat i Universitetsstyrelsen 2002-02-18)

1. I första hand antas sökande som har resultat lägst 0,8 på högskoleprovet, har minst 5 års arbetslivserfarenhet och är boende på respektive ort (urvalsgrupp OG). Rangordning sker på grundval av resultat på högskoleprov.

2. I andra hand antas sökande som har minst 5 års arbetslivserfarenhet och är boende på respektive ort (urvalsgrupp OE). Rangordning sker på grundval av gymnasiebetyg i Svenska, Engelska (samt Matematik och Samhällskunskap om kursen kräver Sb D.4.1)

3. I tredje hand antas sökande som har högskoleprovresultat (lägst 0,8) men ej 5 års arbetslivserfarenhet och är boende på respektive ort (urvalsgrupp OP). Rangordning sker på grundval av resultat på högskoleprov.

4. I fjärde hand antas övriga sökande (urvalsgrupp OU). Rangordning sker på grundval av gymnasiebetyg i Svenska, Engelska (samt Matematik och Samhällskunskap om kursen kräver Sb D.4.1)


Masterkurserna

Här är regeln den att sökande som redan läst masterkurs har förtur före sökande som söker masterkurs för första gången.


Sommaruniversitetskurserna

Urval till sommaruniversitetskurserna sker enligt samma regler som till universitetets kurser som riktar sig till heltidsstuderande enligt kategori A.

För dig som (vårterminen 2005) går åk 3 på gymnasiet och som kommer att få ditt avgångs-/slutbetyg i juni gäller följande :

    *du kan inte söka kurser som startar innan du fått ditt avgångs-/slutbetyg i juni. Det innebär att du inte kan söka kurser som startar före den 15 juni. Andra kurser via Sommaruniversitetet

    * du kan konkurrera med resultat på högskoleprovet om du gjort detta ht 2004 eller tidigare.

    * har du inte gjort högskoleprovet kan du endast bli antagen i mån av plats.

    * din antagning/reservplats är preliminär. Du måste så snart du får ditt antagningsbesked skicka detta till Antagningsenheten för kontroll av behörighet. Om du då ej uppfyller behörighet kommer du att avföras/strykas från utbildningen.

Ytterligare information om Högskoleprovet.


<<< Studievägledarens informationssida, Inst för företagsekonomi

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >