Examina vid Umeå universitet. Exempel där huvudämnet är företagsekonomi. Examen vid Umeå universitet

EXAMENSGUIDE, fristående kurs

Det är en utbredd missuppfattning att man måste gå program för att kunna ta en examen vid landets universitet och högskolor.

Saken är den att all grundläggande högskoleutbildning ges i form av kurser. Högskoleförordningens 6 kapitel 1 § har följande lydelse "All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram".

Normalt är det inte så stor skillnad mellan att själv plocka ihop kurser till en examen eller att läsa på ett program, båda sätten att studera har sina fördelar.

(Notera dock att somliga utbildningar enbart kan läsas genom ett program. Det gäller utbildningar som leder fram till en yrkesexamen t ex: Sjuksköterska, Läkare, Psykolog. För karriär som Domare eller Advokat fordras jur. kand-examen via Juristprogrammet)

Vid Umeå universitet kan följande examina avläggas via fristående kurser. (Exemplen avser huvudämnet företagsekonomi):

Högskoleexamen

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:
Minimikrav:
80 poäng avslutade/hela kurser.
Speciellt krav:
Minst 40 poäng i företagsekonomi (A+B-kurs)
Examenstitel:
Högskoleexamen med företagsekonomi som huvudämne
(översätts) University Diploma with a major in Business Administration


Filosofie kandidatexamen

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:
Minimikrav:
120 poäng avslutade/hela kurser
Speciellt krav:
Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå
Examenstitel:
Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne
(översätts) Bachelor of Social Science with a major in Business Administration


Filosofie magisterexamen

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:
Minimikrav:
160 poäng avslutade/hela kurser
Speciellt krav:
Minst 80 poäng (sk ämnesdjup) i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng
och D-uppsats 10 poäng skall ingå
Examenstitel:
Filosofie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne
(översätts) Master of Social Science with a major in Business Administration


Ekonomie kandidatexamen

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:
Minimikrav:
120 poäng avslutade/hela kurser
Speciella krav:
Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå
Juridisk översiktskurs, 10 poäng
Statistik, 10 poäng (ändrat från 20p fr om 2001-02-06)
Nationalekonomi, 20 poäng
Examenstitel:
Ekonomie kandidatexamen
(översätts) Bachelor of Science in Business Administration and Economics


Ekonomie magisterexamen

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:
Minimikrav:
160 poäng avslutade/hela kurser
Speciella krav:
Minst 80 poäng (sk ämnesdjup) i företagsekonomi, C- och D-uppsats om vardera 10 poäng skall ingå
Juridisk översiktskurs, 10 poäng
Statistik, 10 poäng (ändrat från 20p fr om 2002-12-17)
Nationalekonomi, 20 poäng
Examenstitel:
Ekonomie magisterexamen
(översätts) Master of Science in Business Administration and Economics


Magisterexamen med ämnesbredd

Utdrag från Högskoleförordning (1993:100) Bilaga 2 Examensordning som ändrats genom SFS 2001:738

Omfattning
Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen.

Övrigt
För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna.
I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser.

Umeå universitet har beslutat om riktlinjer, förkunskapskrav, urval, mål och inriktning för magisterexamen med ämnesbredd vid Umeå universitet. Du kan läsa mer om det via denna länk till Examensordning vid Umeå universitet. Tips för att snabbt hitta på den sidan är t ex att via Ctrl+F eller Edit-Find klistra in detta ord : ämnesbredd

(Universitetsstyrelsens beslut om magisterexamen med ämnesbredd samt beslutsunderlaget, 2002-06-03 pkt 44 C Dnr 540-1312-02, kan du ta del av via denna pdf-fil ... 3 sidor).


Magisterexamen i Business Administration


Minimikrav:
En slutförd kandidatexamen/bachelor samt minst 60 poäng
avslutade hela MBA-kurser
Speciella krav:
MBA-kurser i Företagsekonomi om minst 30 poäng
Självständigt arbete 10 poäng
MBA-kurser i Ekonomisk historia, Företagsekonomi,
Nationalekonomi, Rättsvetenskap eller Statistik 20 poäng
Examenstitel:
Magisterexamen i Business Administration (MBA)
(översätts) Master in Business Administration eller MBA
Anmärkning:
Det är ej möjligt att erhålla denna examen genom att
läsa reguljära C- och D-kurser.
Ytterligare information:
www.usbe.umu.se/emba

(Införandet av denna examen beslutades i Rektorsämbetet vid Umeå universitet 2002-12-17)


Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktningar

Inrättade av Rektorsämbetet vid Umeå universitet 2004-05-25. Länk till examensbeskrivningarna

Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot Accounting and Finance
Översätts: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics with specialization in Accounting and Finance

Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot Marketing
Översätts: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics with specialization in Marketing

Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot Entrepreneurship and Business Dynamics
Översätts: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics with specialization in Entrepreneurship and Business Dynamics

Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot Management
Översätts: Degree of Master of Science in Business Administration and Economics with specialization in Management


Anm.
Den svenska magisterexamen översätts på engelska till master of..... Den engelska benämningen finns inte som originalbenämning i det svenska regelverket utan är alltså endast en översättning.

Examenstiteln MBA existerar således inte i det svenska examensväsendet.

(Finner du i utbildningsbeskrivningar och informationsmaterial uttryck som "MBA-examen", "Master of ..." vid svenska universitet och högskolor så kan du vara försäkrad om att det rör sig om översättningar till engelska av en fördjupnings- eller en breddningsmagister).


Diploma Supplement

Enligt Rektorsbeslut den 19 november 2002 (Dnr 530-2975-02) kommer Umeå universitet att utfärda Diploma Supplement som bilaga i samband med utfärdande av examensbevis daterade fr om 2003-01-01 .... dock kommer Diploma Supplement ej att utfärdas retroaktivt.

Diploma Supplement skall beskriva utbildningen och dess plats i utbildningssystemet samt i möjligaste mån innehålla ECTS-uppgifter för att bl a underlätta värderingen av svenska högskoleexamina i utlandet.

Diploma Supplement är ett gemensamt initiativ av Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco. Ett syfte är att dels öka anställningsbarheten hos europeiska medborgare, dels öka den internationella attraktionskraften hos högre utbildning i Europa. Ytterligare information, se t ex http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/12195 (om Bolognadeklarationen m.m)
Examenstitlar och examenskrav för respektive Ekonomprogram
(Civilekonomprogrammet, International Business Prgram, Service Management programmet
och Retail and Supply Chain Management programmet)

Handelshögskolan vid Umeå universitet utvecklar ett- och tvååriga magister-
utbildningar. Vi kommer därigenom succesivt att erbjuda separata kurser på
C- respektive D-nivå inom ämnet företagsekonomi.
De nya magisterprogrammen, se USBE:s Master's Programs (fn 7 st)
Information om utbudet av C- och D-kurser i företagsekonomi

För dig som är intresserad av antagning till senare del av ekonomprogram


För ytterligare information : Examensordning vid Umeå universitet

Beställning av blankett för uttag av examen .... eller om du själv har möjlighet att trycka ut ansökan om Examensbevis

Vanliga frågor:
Hur ansöker jag om examen ?
Två eller flera examina på samma nivå ?
Använda samma kurser till flera olika examina ?
Jag vill ha min examen översatt, hur gör jag ?

Civilekonomtiteln ..... definition
Auktoriserad revisor / Högre revisorsexamen .... vilka kurser som krävs etc.

Förteckning över kurser för Högskole- Kandidat eller Magisterexamen


< < < | Studievägledarens informationssida, Inst för företagsekonomi |

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >