Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har till att börja med den som gått ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och som har lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. I detta krav läggs ingen särskild vikt vid vilka av gymnasiets kurser som är godkända.*

Även om de flesta uppnår grundläggande behörighet på det sätt som just beskrivits finns det andra möjligheter. Grundläggande behörighet har således den som

  1. har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan/komvux och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. (Individuellt program ger dock inte behörighet.)

  2. har slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning (komvux) och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg

  3. genom någon annan verksamhet än utbildning förvärvat kunskaper som motsvarar dem som utbildningar i punkt 1 och 2 ger (s.k. reell kompetens)

  4. har avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje i gymnasieskolan eller avgångsbetyg två eller tre från komvux. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser i gymnasieskolan eller etapp 2 på komvux (alternativt svenska kurs B/svenska som andraspråk kurs B och engelska kurs A)

  5. har folkhögskoleutbildning med intyg om allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier, i vilken skall ingå kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen svenska eller svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik och naturkunskap

  6. har en avslutad utländsk gymnasieutbildning av viss omfattning (se anmälningsmaterialet)

  7. uppfyller kraven enligt den s.k. 25:4-regeln. Detta innebär att den sökande fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar; att den sökande arbetat på minst halvtid under sammanlagt minst 4 år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar eller på annat sätt förvärvat motsvarande erfarenhet; att den sökande har kunskaper i svenska motsvarande kurs B/svenska som andraspråk kurs B och i engelska motsvarande kurs A samt att den sökande är svensk medborgare eller har bosatt sig i Sverige i annat syfte än att studera här

  8. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som krävs (se anmälningsmaterialet). Den som har finska som modersmål uppfyller kravet på kunskaper i svenska om han/hon läst svenska minst tre år i finskt gymnasium eller motsv. finsk skolform

  9. tidigare läst vid universitet eller högskola och då bedömts uppfylla kraven för grundläggande behörighet (detta ska styrkas med intyg från aktuellt lärosäte).

---------------
Ovan utdrag punkt 4:1 Antagningsordning för grundutbildning vid Umeå universitet(Beslut Dnr 520-220-05)

Antagningsordningen för grundutbildning vid Umeå universitet är fastställd av universitetsstyrelsen 1998-12-07 och senast reviderad av universitetsstyrelsen 2005-02-18 att gälla från och med 2005-04-15 för läsåret 2005/2006.

För vidare information hänvisas till Studenthandboken från Högskoleverket. För ovanstående hänvisas till 7 kap 4-6§§ högskoleförordningen. (1993:100) och Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 1996:22)

---------------
* Med tanke på att ett av syftena med behörighetskraven är att ge en uppfattning om vad som krävs för framgångsrika studier, vill dock institutionen för företagsekonomi särskilt betona vikten av godkänt betyg i svenska och engelska. Anledningen till detta är för det första att kurslitteraturen vanligen är omfattande och studeras individuellt, samt att examinationen ofta består i att skriva redogörelser och uppsatser, och för det andra att en stor del av kurslitteraturen/referenslitteraturen är skriven på engelska.


< < < Tillbaka