FÖRETAGSEKONOMI B53, 20 poäng

Länk till aktuell kursplan

Alternativ layout     Kurswebb     Äldre kursplaner

Syllabus, course FEKB53
Business Administration, 20 points.
(Intermediate level)

Kurskod: FEKB53
Ansvarig enhet: Handelshögskolan
Nivå: B, grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap

Kursen ingår som en kurs på B-nivå i en kandidat- eller magisterexamen vid Umeå universitet.


1. Beslut om inrättande

Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts 2006-05-29 att gälla fr om 2006-08-28.

2. Mål och innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

Kursen ska förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/-organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.

3. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras minst 15 poäng av kurs A i företagsekonomi, 20 poäng (FEKA53) eller motsvarande.

4. Moment, undervisnings- och examinationsformer

MOMENT 1. Finansiering (5 poäng)

Innehåll:
Momentet syftar till att ge kunskaper om företagets överväganden i samband med anskaffning av materiella -, icke materiella - och finansiella resurser samt hur dessa resurser kan utnyttjas på ett optimalt sätt i företaget. 

Förväntat studieresultat:
Efter genomgånget moment skall studenten:

Undervisningens uppläggning

Undervisningen strävar mot en handledningsinriktad studieform och bedrivs i form av traditionella föreläsningar, gruppövningar, seminarium och praktikfall. Under kursen används kalkylprogrammet Excel som ett finansiellt besluts- och analysstöd. Genom detta underlättas förståelsen för de analysverktyg som behandlas under kursen samtidigt som grundläggande kunskaper i detta (eller liknande) kalkylprogram är i det närmaste en nödvändighet för en företagsekonom. Gästföreläsningar kan ligga till grund för examinationen. 

Examination

Examination sker med hjälp av skriftlig tentamen. Vad beträffar betygssättning gäller den tregradiga skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. MOMENT 2. Räkenskapsanalys och värdering (5 poäng)

Innehåll:
Momentet syftar till att ge de teoretiska utgångspunkterna för resultatmätning. De olika förekommande teknikerna och metoderna för finansiell analys och planering behandlas. Tolkningen av analysens resultat ges stor vikt. Exemplifieringar av olika åtgärder diskuteras. Analysen sker utifrån ett samhälleligt och organisatoriskt perspektiv, vilket också påverkar valet av lämpliga analysverktyg. Analysen motiveras av behov av löpande utvärdering av verksamhetens effekter i ekonomiska termer. 

Förväntat studieresultat:
Efter genomgånget moment skall studenten:Undervisningens uppläggning

Undervisningen strävar mot en handledningsinriktad studieform och bedrivs i form av traditionella föreläsningar, gruppövningar, seminarium och praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ. Deltagande i seminarieövningar som innehåller element av examination är obligatoriskt. 

Examination

Examinationsförfarandet är uppbyggt av inslag som: obligatorisk närvaro, muntlig framställning samt författande av PM och skriftliga tentamina. Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum. Vad beträffar betygssättning gäller den tregradiga skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.MOMENT 3. Vetenskaplig metod (5 poäng)

Momentets övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels genomföra och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter.

Förväntat studieresultat:
Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna:

Momentet inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys.

Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. De övergripande vetenskapliga angreppssätten (framför allt induktion och deduktion) penetreras och kopplas till olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information.

Under kursen ingår också moment som ger kännedomen om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.

Undervisningens uppläggning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Gästföreläsningar kan ligga till grund för examinationen. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Momentet examineras genom individuell skriftlig och/eller muntlig examination samt PM-författande. Dugga kan förekomma. På momentet ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller UnderkändMOMENT 4. Entreprenörskap och affärsutveckling (5 poäng)

Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser.

Förväntat studieresultat:
Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna;

Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Begreppet problematiseras och områdets multidisciplinära karaktär belyses. Ett entreprenörskapsperspektiv grundat i tanken om socialt agentskap ställs mot det managementperspektiv som dominerat i tidigare kurser.

Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag och förnyelse av befintliga företag. En central frågeställning är: Hur utvecklas entreprenöriella processer och vilka är processernas väsentliga drivkrafter? Drivkrafterna återfinns såväl hos entreprenören/det entreprenöriella teamet som i de dynamiska sammanhang i vilka processerna ingår. Frågor om vad entreprenöriellt agerande innebär och hur entreprenöriella förhållningssätt relateras till rådande samhällstrender och strukturella förändringar belyses med hjälp av teoretiska resonemang och praktiska exempel. Huvuddelen av diskussionerna sker genom studentföreläsningar som organiseras i form av teman. Några exempel på teman som kan förekomma är entreprenörskapets relation till genus, tillväxt eller hållbar utveckling resp. frågeställningar om intraprenörskap och etableringsprocessen.

Entreprenörskapet manifesterar sig i konkret affärsverksamhet. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé och att konkretisera idén i en affärsplan. Genom detta förenas entreprenörskapsperspektivet med det managementperspektiv som också är en förutsättning för företagande.

Undervisningens uppläggning

Utbildningen i entreprenörskap skall också bidra till att utveckla studenternas kreativitet, initiativförmåga och handlingsorientering. Kursens pedagogiska idé och strävan bygger därför på nyckelord som teoretisk abstraktion och praktisk konkretion i samspel med studenternas egenaktivitet och förmåga att lära i interaktion med andra.

Ett mindre antal föreläsningar av introducerande och orienterande karaktär kompletteras med gästföreläsningar av forskare, entreprenörer och andra som praktiskt arbetar med entreprenörskap och affärsutveckling.

Arbetsformer som ställer krav på studentens initiativtagande och handlingsorientering dominerar under kursen. Studenterna får, som en integrerad del i kursuppläggningen, möjlighet att öva sin förmåga att inhämta information om ett tema och att i en studentföreläsning kommunicera teoretiska idéer och koppla dem till verkliga företag och entreprenörer. En affärsutvecklingsuppgift genomförs också. Den innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för ett företags fortsatta verksamhet. Uppgiften presenteras muntligt och diskuteras i seminarieform. Arbetet med uppgifterna sker i mindre grupper. Litteraturseminarier kan förekomma.

Examination

Momentet examineras genom individuell hemtentamen/skriftlig tentamen, studentföreläsning och en affärsutvecklingsuppgift. Komplettering av obligatoriska uppgifter skall ske senaste två veckor efter momentets slutdatum. På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


5. Examination

Se under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom två till tre veckor för kurs som ges med normal studietakt. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. När moment 4 går under vårterminen ges omtentamensmöjlighet i augusti. Information lämnas av studievägledarna.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Om något moment innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället.

Vad beträffar betygssättning gäller genomgående den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, underkänd. För erhållande av betyget godkänd på kursen krävs att alla fyra momenten är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på minst tre av de i kursen ingående momenten.

Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. Efter slutförd kurs utfärdas efter begäran via Studentexpeditionen ett utbildningsbevis.


6. Allmänt

C-nivån i ämnet företagsekonomi, 20 poäng består av en valfri fördjupningskurs i ämnet om 10 poäng samt C-uppsats 10 poäng. För tillträde till C-kurs erfordras > 30 poäng av kurs A och kurs B i företagsekonomi. Ansökan till C-kurser sker senast den 15 oktober för vårtermin och 15 april för hösttermin.

För information om kurser på C/D-nivån, i ämnet företagsekonomi m m kontakta studievägledaren.

Studievägledning

Du kan vända dig till studievägledaren/studierektor om Du av någon anledning kommer efter i studierna. Vänd dig till studievägledaren med alla frågor som inte direkt faller under respektive lärares undervisningsområden.

Examina

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning där huvudämnet är företagsekonomi:

Högskoleexamen

Filosofie kandidatexamen

Filosofie magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie magisterexamen

Anmärkning: Examenstitlar och examenskrav kan ändras.

För ytterligare information se examensguide eller kontakta studievägledaren.7. Kurslitteratur Företagsekonomi B53, 20 poäng

MOMENT 1. Finansiell strategi och styrning (5 poäng)

Larsson C-G m fl., Företagets finanser, Studentexpeditionen, (Kopierad med tillstånd av Studentlitteratur, 2006. Lund)

Keown et al., Foundations of Finance, Pearson International Edition, Fifth edition.

Aktuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen.


MOMENT 2. Redovisning och företagsanalys (5 poäng)

Falkman, P., Kassaflödesredovisning. Studentlitteratur 2000.

Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur 2002.

Aktuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen

Referenslitteratur:
Hansson, S,. Arvidsson, P,. Lindquist, H., Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur 2001.


MOMENT 3. Vetenskaplig metod (5 poäng)

Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber 2005.

Artiklar tillkommer. 

Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. 

Referenslitteratur: 
Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur.


MOMENT 4. Entreprenörskap och affärsutveckling (5 poäng)

Eckerstein, Johan, Helm, Alexander, & Kemlin,Peter, Generation.com. Studentlitteratur 2002.

Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag 2002.

Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur 2005.

Lindholm-Dahlstrand, Å., Teknikbaserat nyföretagande. Tillväxt och affärsutveckling. Studentlitteratur 2004.

Normann, Richard, När kartan förändrar landskapet. Liber Ekonomi 2001.

Artiklar tillkommer.


-------------
Referenslitteratur till kurs B53, 20 poäng
Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, 2006.
(Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter).
-------------
Umeå Universitet, Handelshögskolan, 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00 vx. Fax: 090-786 66 74. www.usbe.umu.se


< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >