FÖRETAGSEKONOMI B20, 20 poäng


Anmärkning : Den här kursplanen ersätts fr om vårterminen 1997, med denna kursplan (/lwb53.html)Syllabus, course B20
Business Administration, 20 credits.
(Intermediate level)


Kurskod: FEKB20
Ansvarig institution: Företagsekonomi
Nivå: B
Ämne: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap


Kursen ingår som en kurs på B-nivå i en kandidat- eller magisterexamen vid Umeå universitet.


1. Beslut om inrättande

Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts 1996-06-11 att gälla fr o m 1996-09-02.


2. Mål och innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

Finansiell planering och analys, 5 poäng

Företagets organisation och ledning, 5 poäng

Vetenskaplig metod, 5 poäng

Integration, 5 poäng

Kursen ska förutom fördjupade kunskaper även skapa en ökad förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. Inom denna ram syftar kursen även till att ge ett perspektiv på metoder och tekniker som kommer till användning i företag och organisationer samt en helhetsbild av företagets funktionssätt liksom grundläggande kunskaper om företagsekonomisk metod och kunskapsbildning.


3. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras minst 13 poäng av kurs A20 i företagsekonomi (FEKA34).


4. Moment, undervisnings- och examinationsformer


MOMENT 1
Finansiell planering och analys (5 poäng)

Momentets övergripande mål är att utveckla studenternas förmåga till analys och beslutsfattande i frågor rörande den finansiella styrningen av företaget. Inom denna ram syftar momentet till att

Momentet byggs upp runt de för företaget centrala frågorna om kapitaldimensionering, kapitalanskaffning och kapitalanvändning. Därmed är företagets balansräkning och de i denna ingående delarna samt deras inbördes förhållande centrala under hela kursmomentet.

Avsikten är att med utgångspunkt från grunderna i företagsfinansiering behandla olika i företaget förekommande överväganden och beslut i finansiella frågor. Det innebär bl a att koppla företagets olika aktiviteter till dess finansiella konsekvenser och att dessa står i centrum för analys.

Det första avsnittet behandlar frågor om finansiell planering och utgår från balansräkningen och dess uppbyggnad. I anslutning till detta diskuteras olika typer av kapitalbehov och överväganden om kapitalets anskaffning. Institutioner och instrument inom det finansiella området, liksom risk, ränta och räntebildning är frågor som berörs för att ge en grundläggande förståelse för företaget och dess relationer till finansmarknaden.

I momentets andra avsnitt inriktas intresset på investeringsplanering, såväl investeringsteori som modeller för beslutsfattande i investeringsfrågor. Under avsnittet behandlas såväl investeingar i materiella som finansiella tillgångar liksom de alternativ som finns till investering i form av t ex leasing. Metoder för analys (som nuvärde, kapitalvärde, pay off, m m) och beslut behandlas med sikte på att utveckla färdigheter i värdering av investeringsalternativ.

Kursmomentet avslutas med ett avsnitt finansiell analys med syfte att utveckla färdigheter att både analysera företagets finansiella situation och lönsamhet och att bedöma och fatta beslut om framtidsinriktade åtgärder om företagets finansiella strategi och återkoppling sker till momentets inledning. Bokslutsanalysen och de finansiella samband som är aktuella i detta sammanhang, lönsamhetsaspekter och kassaflöde, liksom värdringsproblem och värderingsmetoder behandlas. Särskild uppmärksamhet ägnas här åt granskning och bedömning av informationsmaterialet i den externa analysen och dess relevans.

Undervisningens uppläggning

Undervisningen strävar mot en handlingsinriktad studieform och bedrivs i form av traditionella föreläsningar (en mindre del) och via praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ. I momentet ingår också datorbaserade analysmodeller. Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Examination sker med hjälp av skriftlig tentamen och via inlämnade lösningar på praktikfall. Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter ska ske senast två veckor efter momentets slutdatum.


MOMENT 2
Företagets organisation och ledning (5 poäng)

Momentets övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om olika sätt att organisera och leda ett företags verksamhet. Såväl synsätt som olika teorier för organiserande och ledning ska studeras. Implikationer av skilda synsätt och teorier skall belysas.
Inom denna ram syftar momentet till att:

Under momentet behandlas fem perspektiv. Varje område presenteras ur ett historiskt perspektiv- hur området vuxit fram och dess nuvarande status. Momentet startar i en öppen systemsyn och presenterar det situationsanpassade synsättet, som det rådande perspektivet inom ämnet. Med utgångspunkt i det designperspektiv som synsättet utgör, presenteras sedan olika komplikationer och utvidgningar.

En första utvidgning handlar om ledarskap, såväl deskriptivt som normativt. I samband med ledarskap diskuteras också organisatorisk flexibilitet och stöd och hinder för förändringsarbete. Organiseringens betydelse belyses med avseende på attraktionskraft, tillvaratagande och utveckling av den mänskliga resursen i företagen. Organisationens utformning liksom förändringsarbetets uppläggning behandlas utifrån aspekter som delaktighet, kompetensutveckling och lärande i organisationen.

Avslutningsvis presenteras två teoretiska perspektiv som fördjupar förståelsen för organisationers sätt att fungera. För det första anläggs ett kulturperspektiv, där betydelsen av organisatoriska myter, ritualer, symboler och deras betydelse för sätten att förstå och tolka verkligheten diskuteras. För det andra anläggs också ett politiskt perspektiv, där de aspekter av den organisatoriska vardagen som handlar om maktutövande, konflikter, intressen, förhandlingar och andra politiska processer uppmärksammas.

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda litteraturseminarier och/eller smågruppsövningar. Gästföreläsningar och elevuppgifter med aktuell, praktisk organisationsteoretisk anknytning utgör komplement till litteraturen. Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Examination sker genom skriftliga tentamina, muntliga förhör samt obligatoriska praktikfallsuppgifter.

Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter ska ske senast två veckor efter momentets slutdatum.


MOMENT 3
Vetenskaplig metod (5 poäng)

Momentets övergripande mål är att förvärva kunskaper om samt skapa förståelse för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och deras relation till konkreta företagsekonomiska metoder. Det övergripande målet uppfylls genom att:

Momentet inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen där den vetenskapliga kunskapsproduktionen betonas. Referensramar, vetenskapsideal samt perspektivval utgör här viktiga byggstenar i den s k forskningsprocessen.

Det inledande avsnittet följs av en ingående diskussion kring ämnesval och problematisering där vikten av en omfattande problembakgrund och noggrann problemspecificering klargörs.

De övergripande angreppssätten penetreras och omfattande exemplifieringar görs både av kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar.

Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl a möjligheterna att få tillgång till information. Den studerandes kritiska hållning till insamlat material behandlas utifrån begreppen källkritik, tillämplighet, giltighet och noggrannhet.

Undervisningens uppläggning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar seminarier och handledning.
Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Momentet examineras genom dugga, PM-författande samt skriftlig tentamen.


MOMENT 4
Integration (5 poäng)

Momentets huvudsyfte är att den studerande skall lära sig att integrera och tillämpa företagsekonomiska kunskaper. Detta syfte fullgörs genom att tillämpa ett strategiskt ledarskapsperspektiv i företag.
Momentet syftar även till att:

Momentet förutsätter kunskaper från tidigare moment. Dessa integreras så att förståelse för den komplexa miljö som företag konfronteras med erhålls. Integration åstadkoms med hjälp av ett företagsspel, genom case-seminarier och genom att studenterna konfronteras med praktikers syn på företagsekonomi och dess tillämpningar.

Spelet "Decision Base" genomförs i anslutning till föreläsningar kring problem förknippade med företagets strategiska ledning. Undervisningen inkluderar en del nya områden men bygger likaså på tidigare erhållen kunskap. I det senare fallet anknyts till den litteratur som använts under tidigare företagsekonomiska moment. Denna typ av kunskapsinhämntning anknyter till områden som strategisk planering, redovisning, budgetering, produktionsplanering, marknadsföring, marknadsplanering, kalkylering, finansiering och personalfrågor.

Case-seminarier möjliggör en integration av företagsekonomiska baskunskaper samt en tillämpning av de modeller som presenteras för de studerande inom ramen för integrationskursen. Varje case-seminarium bygger på att case-underlag analyseras och bearbetas.

En målsättning med såväl spelet som case-seminarierna är att belysa samspelet mellan olika intressenter i företaget. Ett företags strävan efter god lönsamhet kan stå i konflikt med de samhälleliga och sociala krav som ställs på ett företag.

Genom att skapa kontaktytor mellan studenter och praktiker utanför universitetet kan en ökad förståelse erhållas för företagsekonomiska teorier och företagsekonomiska problem. Syftet är att den studenterande ska konfronteras med aktuella frågeställningar och utvecklingstendenser inom diciplinen. Det uppnås genom att gästföreläsare inbjuds samt att studiebesök genomförs.

Undervisningens uppläggning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och lärarledda spelomgångar.

Examination

Examinationsförfarandet bygger på obligatorisk närvaro under samtliga schemalagda moment, muntlig framställning, författandet av PM, m m. Kompletteringar av PM och andra obligatoriska uppgifter ska ske senast två veckor efter momentets slutdatum.


5. Examination

Se under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom två veckor för kurs som ges med normal studietakt. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. När moment 4 går under vårterminen ges omtentamensmöjlighet i augusti. Information lämnas av studievägledarna.

Vad beträffar betygssättning gäller genomgående den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, underkänd. För erhållande av betyget godkänd på kursen krävs att alla fyra momenten är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på minst tre av de i kursen ingående momenten.

Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. Efter slutförd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.


6. Allmänt

C-nivån i ämnet företagsekonomi, 20 poäng består av en valfri fördjupningskurs i ämnet 10 poäng samt C-uppsats 10 poäng. För tillträde till C-kurs erfordras >30 poäng i kurs A20 och B20. Ansökan till C-kurser lämnas till Antagningsenheten 15 oktober för vårtermin och 15 april för hösttermin.

För information om kurser på C/D-nivån, i ämnet företagsekonomi m m kontakta studievägledaren

Examina

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:

Högskoleexamen

Filosofie kandidatexamen

Filosofie magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie magisterexamen

För ytterligare information kontakta studievägledaren.


7. Kurslitteratur Företagsekonomi B20, 20 poäng

MOMENT 1
Finansiell planering och analys (5 poäng)

Bergknut, Elmgren, Henzel, Investering i teori och praktik, Studentlitteratur.

Edlund, P-O, Övningsbok till investering i teori och praktik, Studentlitteratur.

Hallgren, Ö, Finansiell strategi och styrning, Ekonomibok.

Carlsson, M, Att arbeta med företagsanalys, Liber-Hermods.

Inst för företagsekonomi, Kompendium i finansiell planering och analys, Studentexpeditionen.

Referenslitteratur

Ross, S. Westerfield, R. Jaffe, J. Corporate Finance, Irwin. senaste upplagan.


MOMENT 2
Företagets organisation och ledning (5 poäng)

Eriksson, L, Packendorff, J, Omorganisation och förnyelse av Flodh-koncernen. 3:e uppl. Studentexpeditionen

Mintzberg, H, Structure in fives. Prentice Hall 1983

Müllern, T, Den förställda organisationen - om kulturella processer i organisationer. (Enligt läsanvisningar.) Nerkeius och Santérus förlag. Stockholm 1994.

Rohlin, L. Skärvad, P-H, Nilsson, S.Å. Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Mil Publishers 1994.

Tyson, S. och Jackson, T The Essence of Organizational Behavior. New York ; Prentice Hall 1992.

Tillkommer artiklar och anvisat material.


MOMENT 3
Vetenskaplig metod (5 poäng)

Holme-Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur.

Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur.

Hedström, PM om PM. Studentexpeditionen 1994


MOMENT 4
Integration (5 poäng)

Hunger, J. David, Whelen, Thomas L., Strategic Management, 4 th edition Addison-Wesley Publishing, 1995

Karlöf, B, Strategins kärnfrågor på 90-talet. Liber 1990

Tillkommer artiklar och anvisat material samt litteratur från tidigare kurser.


< lwidmark@hh.umu.se >