FÖRETAGSEKONOMI A53, 20 poäng

Länk till aktuell kursplan

Alternativ layout     Kurswebb     Äldre kursplaner

Syllabus, course FEKA53
Business Administration, 20 points/30 ECTS-credits
(Introductory level)

Kurskod: FEKA53
Ansvarig institution: Handelshögskolan
Ämne: Företagsekonomi
Nivå: A, grundläggande
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap

Kursen ingår som en kurs på A-nivå i en kandidat- eller magisterexamen vid Umeå universitet.


1. Beslut om inrättande

Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts i Handelshögskolans styrelse 2006-05-29. Kursplanen gäller fr.o.m. 2006-08-28.

2. Mål och innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

Kursen ska förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.

3. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs - förutom grundläggande behörighet för högskolestudier - Sb D.4.1. Matematik C samt Samhällskunskap A.

En betydande del av kurslitteraturen är på engelska.

4. Moment, undervisnings- och examinationsformer

MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng)

Momentets övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper i de uppgifter som är kopplade till marknadsföringsfunktionen i ett varu- eller tjänsteproducerande företag. Inom denna ram skall momentet ge:

Momentet betonar olika strategiska, taktiska och operativa modeller för bearbetning av en marknad. Detta innebär en fokusering på marknadsföringsfunktionens kopplingar till aktörer som kunder och konkurrenter. Dessutom beaktas de interna relationerna mellan marknadsföringsfunktionen och övriga funktioner i företaget och de krav dessa relationer ställer på informationsöverföring, planering och organisation.

Momentet är inriktat mot två marknadsföringsteoretiska inriktningar marketing-mix synsättet samt tjänstemarknadsföring. Marketing-mix synsättet innefattar en traditionell syn på marknadsföring där en marknad bearbetas genom de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats (distribution) samt påverkan. Den sammansättning som väljs avseende dessa konkurrensmedel anger företagets marketing-mix och därmed valet av metod för företagets marknadsbearbetning.

Tjänstemarknadsföring och service management beaktar skillnader mellan varor och tjänster samt de krav detta medför för marknadsföring av tjänster. I detta avseende presenteras modeller vilka beaktar dels behovet av att med traditionella konkurrensmedel bearbeta marknaden, dels kravet på hantering av kundrelationer i tjänsteföretaget.

Samhällets krav på marknadsföring uttrycks bl a i marknadsföringslagstiftningen. Kursen behandlar därför den svenska marknadsföringslagstiftningen som anger de juridiska ramarna för olika marknadsföringsaktiviteter.

Undervisningens uppläggning

Momentets olika områden bearbetas genom föreläsningar och case. Casediskussionerna behandlar olika praktiska marknadsföringsproblem. Syftet med dessa är att öka förståelsen för marknadsföring som område genom att träna studenterna i att hantera modeller och att söka information.

Examination

Momentet examineras genom caseuppgifter samt skriftlig tentamen.
Kompletteringar av caseuppgifter och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum.
På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng)

Övergripande ämnesspecifik målsättning:
Momentet syftar till att förbereda den studerande för ledning av grupper och team inom näringsliv och samhälle med inriktning mot mellanmänskliga relationer, ledarskap och förändringsarbete.

Inom ramen för detta har momentet följande ämnesspecifika målsättningar:
- skapa förståelse för betydelsen av att besitta grundläggande kunskaper om hur organisationer fungerar för att kunna verka effektivt inom det framtida arbetslivet
- ge kännedom om den historiska utvecklingen inom kunskapsområdet kring organisering och ledning
- utveckla förmåga att ta tillvara olika individers potential i organisationen, bygga relationer och grupper samt hantera förändringsprocesser
- utveckla insikter om det egna sättet att fungera tillsammans med andra människor och utöva ledarskap

Lärandemål, aktiviteter och examinationsformer under momentet:
Momentet är upplagt i tre olika delar. Den första delen syftar till att ge grundläggande kunskaper om varför organisationer existerar och hur människan under olika tidsepoker valt att genomföra arbetsfördelning. Alla vetenskapliga fält har ett eget ”språk” vilket även gäller för ledarskaps- och organisationsområdet. Efter utbildningen skall den studerande ha tillgodogjort sig en vokabulär som möjliggör kommunikation kring organisationsfrågor på framtida arbetsplatser och även möjlighet till fortsatt egen förkovran. De mest centrala delarna av organisationsområdet ska behandlas i momentets inledningsskede.

Av vikt vid undervisningen under del 1 är den egna instuderingen. Studenten skall tidigt påbörja inläsningen av kurslitteraturen och den tidiga duggan ska här tjäna som styrmedel. Som stöd för inläsningen av kurslitteraturen finns föreläsningar som behandlar bokens inledande delar. Behovet av att läsa boken och ämnesområdet överhuvudtaget ska bl.a. åskådliggöras genom att studenterna arbetar med konkreta ledarskaps-/organisationsövningar. I samband med summering av dessa övningar påvisas nyttan med tidigare erfarenheter och då specifikt de som abstraherats till att passa flera olika sorters situationer. Dessa abstraherade erfarenheter i form av ledarskaps-/organisationsteorier återfinns i kurslitteraturen och med hjälp av egen instudering kan förslag på lösningar av övningarnas problem tas fram.

Den inledande delen avslutas med en dugga som motsvarar 30 procent av den totala examinationen på momentet. Syftet med duggan är att säkerställa grundläggande kunskaper hos studenten för att kunna tillgodogöra sig efterföljande delar av momentet. Om den studerande ej blir godkänt på duggan ersätts den med omtentamen alternativt uppsamlingstentamen.

Den andra delen av momentet syftar till att fördjupa förståelsen för olika individers motivation att arbeta inom organisationer och arbetsgrupper, samt hur individuella målsättningar, motivation och arbetstillfredsställelse påverkar arbetet och relationer inom arbetsgrupper. Vidare skall denna del möjliggöra en förståelse för hur en organisations ledning kan leda individer och grupper till bättre effektivitet genom exempelvis förbättrad kommunikation, anpassade belöningssystem och god konflikthantering. Med en fundamental förståelse för dessa färdigheter erhåller studenten en bra grund för att leda en organisation i utveckling.

Undervisningen bedrivs i del 2 huvudsakligen genom s.k. case-baserad undervisning, d.v.s. utifrån problemlösning och hantering av specifika händelser i organisationer. Case-baserad undervisning utgår från beskrivningar som tydliggör skeenden, förlopp och kritiska händelser och ger studenten möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper analysera verklighetsnära situationer. Studenterna arbetar i denna del med ett grupparbete som har till syfte att bringa ordning, tydlighet och förståelse för både helheten och detaljer i de beskrivna situationerna. Grupparbetet förbereds genom fördjupade litteraturstudier inklusive litteraturseminarier.

Grupparbetet examineras genom en skriftlig inlämning som presenteras inför och diskuteras i studentgruppen. Detta arbete innebär att gruppen analyserar och föreslår lösning på organisatoriska problem genom att tillämpa tillägnade teoretiska kunskaper om individer, arbetsmotivation samt relationer inom arbetsgrupper. Denna undervisningsform syftar både till att ge studenten en inblick i andras erfarenheter (genom de situationer och händelser som beskrivs i casen) och till att reflektera över sina egna erfarenheter av grupparbete avseende gruppmedlemmars individuella ambitioner, gruppens relationer, kommunikation och konflikthantering.

Gruppens prestation som helhet utgör grund för examinationen. Regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. Examinationen i momentets andra del motsvarar 40 procent av den totala examinationen. Om gruppen ej blir godkänd på casearbetet utdelas restuppgift. Om denna ej blir godkänd, hänvisas till nytt casearbete vid nästkommande ordinarie kurstillfälle.

Den tredje och avslutande delen syftar dels till att skapa en syntetisering av de teman som behandlats hittills under momentet, dels till att möjliggöra en fördjupning inom något av följande särskilda teman: organisationsförändring, ledarskap eller organisationsdesign.

Undervisningen bedrivs i del 3 som ett individuellt, självständigt arbete vilket examineras genomen skriftlig inlämning (hemtentamen). Detta arbete innebär att den studerande ska analysera och lösa organisatoriska problem genom att tillämpa tillägnade kunskaper om individer, relationer och grupper samt genom fördjupning i ett eget valt teoretisk område enligt ovan. Eftersom det är ett individuellt arbete tillåts inte studenterna att skriva delar av eller hela arbetet tillsammans. Regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas.

Hemtentamen motsvarar 30 procent av den totala examinationen. Om den studerande ej blir godkänd på hemtentamen ersätts den av omtentamen alternativt uppsamlingstentamen.

Utöver uppfyllande av de ämnesspecifika målsättningarna avser momentet även utveckla följande generella kompetenser: att utveckla den studerandes förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt; att ta ansvar för både det egna lärandet liksom för andras lärande; att initiera och möta förändring i arbetslivet; samt att träna den studerandes analytiska och problemlösande förmåga.

Beträffande examinationen gäller följande:
Varje del i examinationen, dvs dugga, grupparbete och hemtentamen, måste godkännas var för sig. För att uppnå betyget G på momentet krävs alltså minst 50% av poängen på varje del. För att uppnå betyget väl godkänt på momentet krävs minst 75% av totalt möjliga poäng.


MOMENT 3 Externredovisning (5 poäng)

Momentet innehåller både teoretiska och praktiska aspekter på företagets externa redovisning dess syfte, bakomliggande principer och rapporter. Därefter introduceras den lagstiftning, de redovisningskonventioner och den allmänna praxis som finns på redovisningsområdet. Registrering, systematisk bearbetning och rapportering av ekonomisk information utgör huvudinnehåll i denna del. Effekterna av externa intressenters krav på information, samt nationella och internationella standarder behandlas, liksom utvecklingstendenser inom svensk och internationell redovisning. Redovisningsteorins koppling till praktiska problem belyses. Momentet avslutas med ett orienterande avsnitt om koncernredovisning.

Förväntat studieresultat:
Efter genomgånget moment skall studenten:

Under momentet fullgörs datorbaserade redovisningsövningar. Därvid behandlas även säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling och lagring av redovisningsdata på olika datamedier.

Även ett antal praktikfall diskuteras. Dessa fall syftar till en förståelse av redovisningsrapporternas inbördes innehåll och samband.

Undervisningens uppläggning.

Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, lektionsövningar och praktiskt anknutna fall, där studenternas problemlösningsförmåga är central. Två obligatoriska uppgifter ingår dels en datorbaserad redovisningsövning och dels en manuell årsredovisningsövning. Gästföreläsningar kan ligga till grund för examinationen.

Examination.

Examination sker genom skriftlig tentamen och inlämnade obligatoriska uppgifter. Deltentamen (dugga) kan förekomma. Kompletteringar i obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum. På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


MOMENT 4 Ekonomistyrning (5 poäng)

Kursen breddar moment 3 ”Externredovisning” genom att ge ett internt styrperspektiv på redovisningen. En helhetssyn om företagets interna planering, styrning och kontroll av verksamheter betonas. Momentet innehåller både teoretiska och praktiska aspekter på företagets interna perspektiv på redovisningen, dess syfte, bakomliggande principer och metoder. Olika metoders fördelar såväl som deras begränsningar behandlas. Momentet omfattar även aktuell utveckling och trender inom ekonomistyrning.

Förväntat studieresultat:
Efter genomgånget moment skall studenten:

Momentets övergripande mål är att ge ett internt perspektiv på redovisningen där fokus riktas mot olika sätt att kalkylera (kostnads-/intäktsanalys), metoder för kostnadsfördelningar inom företag och företagets ekonomistyrning.

Från denna övergripande ansats syftar momentet till att:
* Ge insikter i hur företagsledningen planerar, styr och kontrollera verksamheter inom främst produktions-, tjänste- och handelsföretag
* Utveckla studerandes förmåga att använda ekonomiska kalkyler, beslutsmodeller och beslutsverktyg
* Utvärdera moderna redovisningsverktyg för framtidens företag och organisationer.

Kursen vill upparbeta en helhetssyn om företagets interna planering och styrning och lära studerande förstå redovisningsmodeller för företagets interna styrning. Styrning relateras till företagets strategiska, taktiska och operativa nivåer. Den strategiska dimensionen vill besvara frågan hur ekonomistyrningen stöder företagets strategi, den taktiska dimensionen behandlar budgetstyrningen för att planera, styra, kontrollera och samordna verksamheter, medan man på den operativa nivån är intresserad av olika typer av kalkyler för kostnadskontroll och lönsamhetsbedömningar. Kursen har sin tyngdpunkt i kalkyler och redovisning på den operativa nivån och budgetstyrning på den taktiska nivån.

Inledningsvis diskuteras hur olika faktorer i organisationens omgivning påverkar organisationens produktionssystem, samt hur organisationens övergripande mål och strategier relateras till produktionssystemet. Därefter presenteras och inventeras olika materiella resursflöden i en organisation samt vilka typer av styrsystem som krävs för att få dessa flöden att fungera effektivt.

Intern redovisning behandlar hur kostnads- och intäktsanalyser används för beslutsfattande samt hur kalkyler ingår i företagets styrsystem. Kalkyler som påläggs- och bidragskalkyler, aktivitetsbaserad kostnadsredovisning (ABC) behandlas.

Budgetering behandlar företagets budgetsystem med dess olika delbudgeter. Hur resultat- likviditets- samt balansbudget upprättas och används inom ramen för företagets årsplanering. Kopplingar görs också till alternativa styrmekanismer såsom balanserat styrkort.

Med praktikfall och gästföreläsningar beskrivs hur företag och organisationer går tillväga när man utvecklar och inför system och tekniker inom dessa områden.

Undervisningens uppläggning

Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar, PM och praktiskt anknutna fall, där studenternas problemlösningsförmåga är central. Ett obligatoriskt PM med tillhörande seminarium och frivilliga räkneövningar ingår. Eventuella gästföreläsningar kan ligga till grund för examinationen.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter. För obligatoriskt PM krävs även ett aktivt seminariedeltagande. Kompletteringar i obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum. På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.

5. Examination

Se under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom 2-3 veckor för kurs som ges med normal studietakt, dock ej för moment 4 vårterminer. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Om något moment innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället.

Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända.

För betyget Väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd i tre av kursens moment.

Efter slutförd kurs utfärdas efter begäran ett utbildningsbevis.

6. Allmänt

Nästa kurs inom ämnet företagsekonomi är kurs B53, 20 poäng. Den består av följande moment

Förkunskapskravet till kurs B53, 20 poäng i företagsekonomi är att den studerande avklarat minst 15 poäng av kurs A53, 20 poäng i företagsekonomi.

Ansökan till kurs B53, 20 poäng sker senast den 15 oktober för vårtermin alternativt 15 april för hösttermin.

För information om kursen på C- och D-nivå i ämnet företagsekonomi, tillträdeskrav m m, kontakta studievägledaren.

Studievägledning

Du kan vända dig till studievägledaren/studierektor om Du av någon anledning kommer efter i studierna. Vänd dig till studievägledaren med alla frågor som inte direkt faller under respektive lärares undervisningsområden.

Examina

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning där huvudämnet är företagsekonomi:

Högskoleexamen

Filosofie kandidatexamen

Filosofie magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie magisterexamen

Anmärkning: Examenstitlar och examenskrav kan ändras.
För ytterligare information se examensguide eller kontakta studievägledaren.


7. Kurslitteratur Företagsekonomi A53, 20 poäng

MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng)

Kotler, Philip, John Saunders, and Gary Armstrong (2005), Principles of marketing (4. European ed.). Pearson Higher Education, London, Sverige, 2004 (ISBN 0273684566).

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt anvisningar vid momentintroduktion.

Referenslitteratur:
Svensson, C.A., Svenska marknadsföringslagstiftningen. Studentlitteratur, senaste upplagan


MOMENT 2 Företagets organisation och ledning, (5 poäng)

Bloisi, Wendy (2007): Management and Organisational Behaviour. Second European Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Tillkommer anvisat material. Studentexpeditionen.


MOMENT 3 Externredovisning, (5 poäng)

Häggqvist, A-C. Kompendium i externredovisning. Studentexpeditionen.

Nilsson, Stellan., Redovisningens normer och normbildare. Kapitel 1,2,3,5. Studentlitteratur, senaste upplagan

Thomasson, Larsson, Rohlin. Den nya affärsredovisningen. Liber, senaste upplagan.

Thomasson, Larsson, Rohlin. Övningsbok och facit till ovanstående. Liber, senaste upplagan.

Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen.


MOMENT 4 Ekonomistyrning (5 poäng)

Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan.

Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan.

Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen.


Litteratur gemensam för samtliga moment i Företagsekonomi A53, 20 poäng
Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur.

Referenslitteratur till kurs A53, 20 poäng
Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, 2006. (Användbar för många kommande kurser)
Feurst, Ola., Flodhammar, Åke., Engelsk-Svensk Ordlista i Marknadsföring. Liber.

(Referenslitteratur och gemensam litteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter).


< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >