FÖRETAGSEKONOMI A17, 5 poäng


Detta är en valbar kurs i ingenjörsutbildningarna för :Syllabus Course A 17 Business Administration
Kurskod : FEKA55
Ansvarig institution : Företagsekonomi
Ämne : Företagsekonomi
Nivå : A
Utbildningsområde : Samhällsvetenskap


1. Beslut om inrättande

Kursen är inrättad av Matematisk-Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet. Kursplanen är utarbetad vid institutionen för företagsekonomi och är fastställd av företagsekonomiska institutionens styrelse 1996-12-17 att gälla fr o m 1997-09-01.


2. Mål och innehåll

Målsättningen med kursen är att den studerande ska erhålla en grundläggande översikt i ämnet företagsekonomi. Därmed ska den studerande få kunskaper inom organisation, marknadsföring, redovisning, kostnads/intäktsanalys och företagsanalys.

Kursen är anpassad till målgruppen ingenjörer/tekniker och syftar till att ge deltagarna förståelse för ekonomiska frågor. Vidare är avsikten att ge de studerande en förståelse för företagens beroende av såväl kunder som konkurrenter och samhället i övrigt relaterat till företagens långsiktiga verksamhet.


3. Förkunskapskrav

För tilltrde till kursen fordras normalt att den studerande klarat 60 poäng av ingenjörsutbildning omfattande 80 poäng. För övriga gäller ; Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet enligt följande: Matematik, 1 åk H S E N T / 2 åk So Ek Mu Du / KomVux etapp 2/B. Den särskilda behörigheten gäller t om antagningen till vårterminen 1998.

Fr om antagning till höstterminen 1998 gäller Sb D.4.1. Matematik C (200 tim) samt Samhällskunskap A (90 tim)


4. Moment, undervisnings- och examinationsformer.

 • · Företaget och dess affärsidé, mål och strategier.
  · Företagets organisation och ledarskap.
  · Företaget och hur det fungerar i samverkan med sin omgivning.
  · Uppbyggnaden och användandet av företagsekonomiska modeller och kalkylsystem.
  · Företagets huvudrapporter - årsredovisning, ekonomiska rapporter med analyser.
  · Investeringskalkylering
  · Projektorganisering för effektivitet (ingen kurs i nätverksplanering).
  · Hur avgränsas, drivs, avslutas och utvärderas ett projekt ?
  · Hur styrs ekonomin ?
  · Hur utvecklas motivation och engagemang
  · Kommunikation mellan experter - en interaktiv marknadsföringsfunktion.
 • Undervisningens uppläggning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda lektioner, gruppövningar, studentledda seminarier, Case samt handledning.

  Examination

  Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen dels genom obligatoriska PM-uppgifter. Kompletteringar i PM-uppgifter och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter kursens slutdatum.


  5. Provtillfällen och betygsättning

  För studerande som inte godkänns vid det ordinarie skriftliga prov tillfället anordnas ett nytt provtillfälle inom två veckor för kurs som ges med normal studietakt. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att kursen ges nästföljande termin. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan innan höstterminstart. Kontakta studievägledaren.

  Studerande som underkänts vid provtillfälle har möjlighet att delta i ytterligare prov. Studerande som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos studierektor begära att annan lärare utses att sätta betyg.

  För kurser inom ingenjörsutbildningarna består betygsskalan av betygen Underkänd (2), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) samt Med beröm godkänd (5).

  Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

  Betyg på kurs sätts först när tentmen och alla obligatoriska delar är godkända. Efter slutförd kurs utfärdas efter begäran ett utbildningsbevis.


  6. Övriga föreskrifter

  Kursen är p g a sin målgruppsinriktning ej påbyggbar med andra kurser på A-eller B-nivå i företagsekonomi.


  7. Litteratur

  Ljung, Nilsson, Ohlsson (red)
  Företag och marknad -samarbete och konkurrens.
  - Textbok
  Studentlitteratur 1994

  Grönroos, C
  Marknadsföring i tjänsteföretag.
  Liber-Hermods 3:e upplagan 1996

  Andersen, E.S., Grude, K.V. & Haug, T
  Målinriktad projektstyrning.
  Studentlitteratur 1994.

  Tillkommer artiklar och anvisat material.


  < Lennart.Widmark@fek.umu.se >