FÖRETAGSEKONOMI, A20, 20 poäng


Anmärkning : Denna kursplan har ersatts, här är den nu gällande kursplanen (/lwa53.html)Syllabus, course A20
Business Administration, 20 points.
(Introductory level)


Kurskod: FEKA34
Ansvarig institution: Företagsekonomi
Ämne: Företagsekonomi
Nivå: A
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap


Kursen ingår som en kurs på A-nivå i en kandidat- eller magisterexamen vid Umeå universitet.


1. Beslut om inrättande

Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts i institutionsstyrelsen 1995-05-22 att gälla fr o m 1995-08-28.


2. Mål och innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

Företagsekonomiska problem, teorier och metoder - en introduktion, 3 poäng

Företagets redovisningssystem, 7 poäng

Produktionsekonomi, 5 poäng

Marknadsföring, 5 poäng

Kursen ska förutom fördjupade kunskaper även ge en ökad förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/-organisations- och individnivå. Inom denna ram syftar kursen till att ge ett perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.


3. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs - utöver de allmänna behörighetsvillkoren - särskilda förkunskaper i matematik. 1 åk H S E N T (Te) eller 2 åk So Ek Mu Du (KomVux etapp 2). Enligt programskolan krävs Svenska (200 tim), Engelska B (150 tim), Samhällskunskap A (90 tim) samt Matematik C (200 tim)


4. Moment, undervisnings- och examinationsformer


MOMENT 1

Företagsekonomiska problem, teorier och metoder - en introduktion (3 poäng)

Momentets övergripande mål är att skapa förståelse för företagets/organisationens villkor och framtida utmaningar. Inom ramen för detta övergripande mål syftar momentet till att:

Momentet beaktar olika nationella och internationella utvecklingstendenser och dess betydelse för företagande. I detta sammanhang berörs den intenationella politiska och ekonomiska utvecklingen samt dess konsekvenser för företags agerande.

Vidare behandlas företagets externa relationer. Här avses relationerna till olika intressenter, dess inverkan på företagets beteende samt hur relationerna hanteras internt i företaget.

Slutligen betonas också företagets interna uppbyggnad. Med detta avses behovet av olika organisatoriska funktioner, materiella- och finansiella flöden samt integration och ledarskap. Ett syfte här är att skapa förståelse för det kompetensbehov som karaktäriserar företaget.

Undervisningens uppläggning

Ett viktigt inslag är användningen av företagsspel som pedagogisk metod.

Företagsspel används i syfte att skapa förståelse för såväl företagets externa relationer som dess interna uppbyggnad. I anslutning härmed ges studenterna också själv möjlighet att fördjupa sig i olika företagsekonomiska delområden. Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Momentet examineras genom skriftlig tentamen, obligatoriska uppgifter samt obligatorisk närvaro. Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum.

På momentet ges betyget Väl godkänd, godkänd eller underkänd.


MOMENT 2

Företagets redovisningssystem (7 poäng)

Momentets övergripande mål är att ge ingående kunskaper om ekonomisystemets roll och funktionssätt i företag, med speciell tonvikt på

den externa redovisningen. Inom ramen för detta mål syftar momentet till att:

Momentet inleds med ett grundläggande avsnitt om extern redovisning. Därefter introduceras de ekonomiska styrsystem som finns p g a lagstiftning och allmän praxis. Registrering, systematisk bearbetning och rapportering av ekonomisk information utgör huvudinnehåll i denna del. Effekterna av externa intressenters krav på information, samt nationella och internationella standards behandlas, liksom viktiga utvecklingstendenser inom nationell och internationell redovisning.

Den externa redovisningen avslutas med ett orienterande avsnitt om koncernredovisning med utblickar mot internationella aspekter på årsredovisningens utformning och innehåll. I anslutning till momentet behandlas även de tekniska aspekterna av företagets budgetsystem kopplat till redovisningssystemet. Under momentet extern redovisning skall även en övning i datoriserad redovisning fullgöras.

Grundläggande räkenskapsanalys behandlas ur ett intressentperspektiv med anknytning till aktuella förhållanden inom svensk och internationell ekonomi.

I momentet behandlas även budgetering och intern redovisning kopplat till tjänsteföretag och industriföretag.

Under momentet kommer ett antal case att behandlas. Dessa case syfter till en integrerad förståelse för ekonomi- budget- och redovisningssystemens roll i företagsekonomin.

Undervisningens uppläggning

Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, övningar och praktiskt anknutna cases. Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Momentet examineras genom skriftlig tentamen och obligatoriska arbetsuppgifter.

Kompletteringar i obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum. På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


MOMENT 3

Produktionsekonomi (5 poäng)

Momentets övergripande mål är att den studerande skall förvärva kunskaper om och förståelse för företagets/organisationens sätt att omvandla anskaffade resurser med hög effektivitet, produktivitet och kvalitet. Utifrån denna övergripande ansats syftar momentet till att:

Inledningsvis presenteras och inventeras olika materiella resursflöden i en organisation samt vilka typer av styrsystem som krävs för att få dessa flöden att fungera effektivt. Tyngdpunkten kommer härvid att ligga på varför stödjande beslutssystem måste finnas, hur beslut fattas på olika nivåer i en organisation samt vilka olika typer av information som ligger till grund för beslutsfattande inom olika områden. Teoretiska kopplingar sker till beslutsteori, teorier över risk och osäkerhet, beslutsstödjande system och modeller för produktionsstyrning.

Därefter återkopplas till företagens behov av utvecklade system för internredovisning. Dessa system är en viktig informationsbas för material- och produktionsstyrning. Området som benämnes produktkalkylering fördjupas och traditionella kalkylmetoder behandlas.

Många av de tekniker som används inom området för kvantitativt baserat beslutsfattande brukar inordnas inom området för operationsanalys. Klassiska tekniker som t ex linjär programmering, inköpsmodeller, lagerstyrning samt nätverksplanering behandlas och i samband med denna genomgång diskuteras även konsekvenserna av stor osäkerhet, just-in-time-filosofin och produktionsplanering i olika typer av företag och organisationer.

Slutligen tas de inledningsvis presenterade utgångspunkterna för material- och produktionsstyrning som utgångspunkt för ett framtidsinriktat perspektiv. Begreppen effektivitet och produktivitet operationaliseras. Med praktikfall och gästföreläsningar beskrivs hur företag och organisationer går tillväga när man utvecklar och inför system och tekniker inom dessa områden.

Dessutom skall under detta avsnitt kvalitetsaspekter i produktionen behandlas och metoder för att beskriva kvalitetsbristkostnader och för att införa nollfelsproduktion diskuteras liksom olika nationella och internationella standards.

Undervisningens uppläggning

Via föreläsningar, och kurslitteratur presenteras teoretiska utgångspunkter, övergripande modeller och tekniker för operativ styrning.

Praktikfall används för illustration och tillämpning i modellbyggande, problemlösning och simuleringar. Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och genom praktikfallsuppgifter. Komplettering i obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum. På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


MOMENT 4

Marknadsföring (5 poäng)

Momentets övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper i de uppgifter som är kopplade till marknadsföringsfunktionen i ett varu- eller tjänsteproducerande företag. Inom denna ram skall momentet ge:

Momentet betonar olika taktiska och operativa modeller för bearbetning av en marknad. Detta innebär en fokusering på marknadsföringsfunktionens kopplingar till aktörer som kunder och konkurrenter. Dessutom beaktas de interna relationerna mellan marknadsföringsfunktionen och övriga funktioner i företaget och de krav dessa relationer ställer på informationsöverföring, planering och organisation.

Momentet är inriktat mot två marknadsföringsteoretiska inriktningar, marketing-mix synsättet samt tjänstemarknadsföring. Marketing-mix synsättet innefattar en traditionell syn på marknadsföring där en marknad bearbetas genom de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats (distribution) samt påverkan. Den sammansättning som väljs avseende dessa konkurrensmedel anger företagets marketing-mix och därmed valet av metod för företagets marknadsbearbetning.

Tjänstemarknadsföring och service management beaktar skillnader mellan varor och tjänster som produkter samt de krav detta medför för marknadsföring av tjänster. I detta avseende presenteras modeller vilka beaktar dels behovet av att med traditionella konkurrensmedel bearbeta marknaden, dels kravet på hantering av kundrelationer i tjänsteföretaget.

Samhällets krav på marknadsföring uttrycks bl a i marknadsföringslagstiftningen. Kursen behandlar därför den svenska marknadsföringslagstiftningen och annan lagstiftning som anger de juridiska ramarna för olika marknadsföringsaktiviteter.

Undervisningens uppläggning

Momentets olika områden bearbetas genom föreläsningar och seminarier.

Gästföreläsningar innebär obligatorisk närvaro.

Speciell tonvikt läggs också vid praktikfall/datoriseringar. Studenterna ges därmed tillfälle att under realistiska former träna beslutsfattande samt taktisk och operativ marknadsplanering.

Examination

Momentet examineras genom obligatoriska uppgifter, PM-uppgifter samt skriftlig tentamen.

Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum.

På momentet ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.


5. Examination

Se under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom 2 veckor för kurs som ges med normal studietakt, dock ej för moment 4 vårterminer. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. För väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd i tre av kursens moment. Efter slutförd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.


6. Allmänt

Nästa kurs inom ämnet företagsekonomi är kurs B20, 20 poäng. Den består av följande moment.

Finansiell planering och analys, 5 poäng.

Företagets organisation och ledning, 5 poäng

Vetenskaplig metod, 5 poäng

Integration, 5 poäng

Förkunskapskravet till kurs B20 i företagsekonomi är att den studerande avklarat minst 13 poäng av kurs A20 i företagsekonomi.

Ansökan till kurs B20 lämnas till Antagningsenheten 15 oktober för vårtermin alternativt 2 maj för hösttermin.

För information om kurser på C/D-nivå i ämnet företagsekonomi, tillträdeskrav, m m kontakta studievägledaren.

Studievägledning

Du kan vända dig till studievägledaren/studierektor om du av någon anledning kommer efter i studierna. Vänd dig till studievägledaren med alla frågor som inte direkt faller under respektive lärares undervisningsområden.

Examina

För studerande på fristående kurs/ämnesstudier vid Umeå universitet gäller följande för examen enligt 1993 års högskoleförordning när huvudämnet är företagsekonomi:

Högskoleexamen

Filosofie kandidatexamen

Filosofie magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie magisterexamen

För ytterligare information kontakta studievägledaren.


7. Kurslitteratur Företagsekonomi A20, 20 poäng

MOMENT 1
Företagsekonomiska problem, teorier och metoder - en introduktion (3 poäng)

Inst för företagsekonomi, Artiklar och utdelat material Studentexpeditionen (Sal 109 Samhällsvetarhuset)

Ljung, Nilsson, Ohlsson m fl, Företag och marknad - samverkan och konkurrens. Studentlitteratur 1994. Grundbok, praktikfall och övningar samt studiehandledning.


MOMENT 2
Företagets redovisningssystem (7 poäng)

Bohlin, Broström, Malmqvist, Redovisning Bas-planen. Övningsbok och facit. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Gröjer, J-E, Grundläggande redovisningsteori. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Johansson, Steen, Grundläggande koncernredovisning. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Thomasson, Larsson, Rohlin, Den nya affärsredovisningen. Liber 8:e upplagan 1994

Thomasson, Larsson, Rohlin, Övningsbok och facit till ovanstående 8:e upplagan 1994

Tillkommer aktuella tidningsartiklar samt kompendiematerial enl senare anvisningar.


MOMENT 3
Produktionsekonomi, (5 poäng)

Bergman, B, Klefsjö, B, Kvalitet i alla led. Studentlitteratur 1991.

Evans, J R, Anderson, D R, m fl, Applied Production and Operations Management (kap 1-2, 4, 6, 8, 10, 12-18, 20). 4th ed. West Publishing Company 1994.

Hansson, S., & Nilsson, S-Å., Produktkalkylering. 3:e upplagan Liber 1994.

Persson, Virum, Ericsson, Materialadministration för konkurrenskraft. Liber 1991.

Tillkommer anvisat material.

MOMENT 4
Marknadsföring (5 poäng)

Grönroos, C, Service Management and Marketing. Lexington Books 1990

Kotler, P, Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. 8th edition. Prentice Hall 1994

Svensson, C. A, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur 1993

Tillkommer anvisat material.

Referenslitteratur till kurs A20.

Blomqvist, Klevsjö, Söderström, Grundläggande matematik för ekonom-studier (kompendium). Akademibokhandeln.

Bjerke, B, Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989

< lwidmark@hh.umu.se >