Stadgar för studentorkestern Snösvänget, Umeå.

Antagna vid årsmötet 2010-03-03

1. Ändamål
Snösvänget är en orkestral ideell förening för studenter. Syftet med Snösvänget är att bidra med musik, glam och stoj vid alla upptänkliga typer av festligheter i Umeå med omnejd, samt att representera Umeå vid Studentorkesterfestivalerna i Uppsala och Linköping.

2. Medlemskap
Den som bedriver eller har bedrivit postgymnasiala studier i Umeå med omnejd kan bli medlem i Snösvänget. Styrelsen kan ge dispens för medlemskap.
Av praktiska skäl kan endast ett hanterbart antal medlemmar erbjudas möjlighet att spela i orkestern.

3. Verksamhetsår
Snösvängets verksamhetsår varar mellan den 1/2 och den 31/1.

4. Organisation
Snösvängets verksamhet utövas genom:

 1. årsmötet
 2. höstmötet
 3. styrelsen
 4. utskott och kommitteer
 5. valberedning
 6. revisorer

5. Årsmötet
5.1 Årsmötet är Snösvängets högsta beslutande organ .
5.2 Årsmötet skall hållas under februari månad. Kallelse och föredragningslista skall delges medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet.
5.3 Årsmötet skall behandla minst följande punkter:

 1. Val av mötesfunktionärer (ordf., sekr., 2 justeringsmän)
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 3. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 4. Val av styrelse
 5. Val av revisorer
 6. Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
5.4 Årsmötet leds av årsmötesordförande enligt gängse föreningspraxis.
5.5 Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid årsmötet tillkommer varje medlem i Snösvänget.
5.6 Vid omröstning på årsmötet äger varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Begäres votering skall sådan verkställas medelst handuppräckning eller, om det yrkas, med slutna sedlar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Personval avgöres i sådant fall genom lottning.
5.7 Frågor som medlem önskar få upptagna på årsmötet lämnas till styrelsen senast 3 dagar före årsmötet.
5.8 Vid årsmötet väckta frågor tas till beslut om 2/3 av mötet så önskar.
5.9 Extra årsmöte skall utlysas om revisorerna, styrelsen eller minst 50% av medlemmarna så önskar. Det extra årsmötet skall hållas senast 20 dagar efter det att anmälan kommit styrelsen till handa.
Endast de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst får behandlas. Dessa skall anges i kallelsen.
5.10 Årsmötet kan välja att tillsätta övriga förtroendeposter.
5.11 Det åligger avgående styrelse att föra fram förslag på vilka förtroendeposter som ska väljas på årsmötet senast två veckor innan årsmötet.
5.12 Det åligger valberedningen att valbereda övriga förtroendeposter enligt styrelsens förslag.
5.13 Årsmötet kan besluta om ersättare vid avhopp från förtroendeuppdrag utanför styrelsen.

6. Höstmötet

6.1 Höstmötet skall hållas under månaderna september, oktober eller november. Kallelse och föredragningslista skall delges medlemmarna senast 7 dagar före höstmötet.
6.2 Höstmötet leds av Snösvängets sittande ordförande enligt gängse föreningspraxis. Snösvängets sittande sekreterare agerar sekreterare för mötet. Snösvängets revisorer är justerare för höstmötesprotokollet.
I händelse av att en eller flera av dessa 4 funktionärer ej är närvarande görs fyllandsval till höstmötets mötetsfunktionärer i början av höstmötet.
6.3 Höstmötet får tillsätta förtroendeposter inom föreningen, förutom styrelsemedlemmar och revisorer.
6.4 Det åligger sittande styrelse att föra fram förslag på vilka förtroendeposter som ska väljas på höstmötet senast två veckor innan höstmötet.
6.5 Det åligger sittande valberedning att valbereda poster enligt styrelsens förslag.
6.6 Höstmötet kan besluta om ersättare vid avhopp från förtroendeuppdrag utanför styrelsen.
6.7 Höstmötet kan ej besluta i frågor som enligt föreningspraxis hör hemma på årsmötet
6.8 Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid höstmötet tillkommer varje medlem i Snösvänget.
6.9 Vid omröstning på höstmötet äger varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Begäres votering skall sådan verkställas medelst handuppräckning eller, om det yrkas, med slutna sedlar.
Vid lika rösttal avgörs frågan i sådant fall genom lottning.

7. Styrelsen
7.1 Styrelsen är för tiden mellan två årsmöten Snösvängets högsta beslutande organ.
7.2 Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare, PRAG (PR-ansvarig) samt en ledamot.
7.3 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
7.4 Vid bortfall av styrelsemedlem under verksamhetsåret äger styrelsen rätt att med full majoritet invälja ersättare.
7.5 Det åligger styrelsen:

 1. Att följa och genomföra de av årsmötet fattade besluten
 2. Att förbereda årsmötet och höstmötet
 3. Att vid behov utse kommittéer och ledamöter till dessa
 4. Att bedriva en kontinuerlig mötesverksamhet
 5. Att ta upp till behandling alla de ärenden som enskilda medlemmar inlämnar till styrelsen
 6. Att ansvara för att bereda valen inför höstmötet enligt punkt 6.3 a)
 7. Att om så behövs tillsätta ersättare vid avhopp från förtroendeuppdrag utanför styrelsen fram till nästa års- eller höstmöte
 8. Att föra fram förslag till års- och höstmöte om vilka övriga förtroendeposter som ska väljas.
7.6 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst

8. Utskott och kommitteer
8.1 Utskott arbetar tillsammans med styrelsemedlem inom dennes verksamhetsområde.
8.2 Kommitteer kan utses av styrelsen och årsmötet.

9. Valberedning
9.1 Valberedningen består av minst 2 personer som inte sitter i den nuvarande styrelsen.
9.2 Valberedningens uppgifter är att förbereda årsmöte genom förslag för val till styrelse, revisorer samt de av den avgående styrelsen föreslagna övriga förtroendeuppdragen, samt att förbereda höstmöte genom att valbereda de av styrelsen föreslagna förtroendeuppdragen.


10. Revisorer
10.1 Revisorerna är till antalet 2 personer som inte innehar någon post i den styrelse de skall utföra revision på.

11. Teckningsrätter
11.1 Ordföranden och kassören äger rätt att teckna Snösvängets firma.
11.2 Ordföranden och kassören äger rätt att var för sig teckna Snösvängets bank- och postgiro.

12 Kapsyl
12.1 Snösvänget leds musikalsikt av en person med titeln ”Kapsyl”. Detta är ett ansvar som dock kan få delas mellan flera personer om sittande kapsyl så önskar.
12.2 Val till ny kapsyl görs på ett möte där avgående kapsyl, notmask och sektionsansvariga har rösträtt. Kallelse till mötet ska utgå senast en vecka i förväg av sittande kapsyl eller sittande ordförande.
Posten som kapsyl ska utlysas till samtliga medlemmar senast en vecka innan mötet. Val av ny kapsyl görs med relativt majoritetsbeslut där varje röstberättigad har en röst var, även om denna innehar flera poster.
Avgående kapsyl har utslagsröst.

13. Notmask
13.1 Notmask är ett förtroendeuppdrag inom Snösvänget. Notmaskens uppgift är att hålla i ordning föreningens noter.
13.2 Val till notmask kan göras på årsmöte och höstmöte

14. Stadgar
Beslut om stadgeändring kan fattas om 2/3 av årsmötet så önskar© Studentorkestern Snösvänget 2010
Senast uppdaterad 2010-05-16
Synpunkter:
snow@acc.umu.se