Goda innerst inne

Arvsdygden

Nils Uddenberg

Natur och Kultur, 1998

Principen om det naturliga urvalet, så som den beskrivs i Darwins evolutionslära, ses ofta som en hänsynslös allas kamp mot alla, där den starke hävdar sin rätt och de svaga går under. Där finns ingen plats för altruism eller medmänsklighet. Kristendomens tal om "arvssynden" vittnar om liknande tankegångar, att människan i grund och botten är en självisk varelse, fylld av egoistiska begär som måste tuktas med religionens hjälp.

I "Arvsdygden" presenterar Nils Uddenberg ett annat synsätt. Vår biologiska natur är, menar Uddenberg, inte något monster som behöver tyglas med samhälleliga sanktioner. Samma evolutionära process som ligger bakom utvecklingen av våra kroppsliga och mentala egenskaper har också gjort oss till sociala varelser med en förmåga att ta hänsyn till varandra. Föräldrars omsorg om sin avkomma har till exempel gynnats av evolutionen - eftersom avkommans överlevnad är nödvändig för spridningen av föräldrarnas gener.

Detta är grunderna i det forskningsprogram som Uddenberg kallar för sociobiologi, där man strävar efter att förklara människans sociala egenskaper och samhällets utseende utifrån utvecklingslärans teorier. Uddenberg presenterar detta som om det vore en ny och revolutionerande tanke, men i själva verket innehåller den kanske inte så mycket nytt som det kan tyckas.

Frågan om i vilken utsträckning olika egenskaper hos samhället (t ex förhållandet mellan män och kvinnor) bestäms av vår medfödda natur har redan debatterats utförligt inom sociologin. Evolutionsläran har egentligen ingenting att göra med den debatten. Vad den kan göra är i stället att förklara varför vår medfödda natur ser ut som den gör.

Men inte heller på det området tycks Darwins teorier vara till någon större hjälp. De sociobiologiska resonemang som Uddenberg redovisar tycks inte använda inte evolutionsläran som startpunkt för debatten. Snarare utgår de från en förutfattad mening om vad som är "naturligt" och klistrar sedan i efterhand på en mer eller mindre tillkonstlad evolutionär "förklaring".

Uddenberg går inte till kärnan med dessa frågor i sin bok, vilket får resonemangen att kännas utsvävande och oprecisa. Men för den som vill få en insikt i de sociobiologiska tankegångarna kan boken ändå vara en bra introduktion.