Startsidan > Släktforskning > Dokument > Ur VF onsd. 28 nov 1962

Dokument 

Trollen i Fagertjälen

Släktkrönika från Hemmingen

Notis ur VK med anknytning till släktkrönikan

Åkerudd-Jonas ur VF

Urstark gästgivare i Frautjälen

Branden hos Lundströms och nya skolan i Sävast

Lösenords-
skyddade
dokument

Ur VF onsd. 28 nov 1962

Åkerudd-Jonas handskicklig tusenkonstnär
NORSJÖ (VF) Vi hade häromdagen ett litet reportage i VF från Stensborg i Norsjö. Det är en plats som bebotts av många duktiga personer. Stället har också kallats Akerudden och en av dem som tidigare bott på platsen är Jonas Lundström - Åkerudd-Jonas populärt kallad - en ovanligt handskicklig man, som lät tala om sig vida omkring. Han var också i rakt nedstigande led ättling till den person som i slutet på 1700-talet tog upp Stensborg som nybruk, nämligen Jonas Larsson (Jon-Larssa) i Hemmingen.

Jonas Lundström var en kunnig och skicklig smed. Många av de redskap som ortsbefolkningen behövde kunde han forma till i sin smedja. Han var också händig snickare och tillverkade allehanda föremål av trä. Även ifråga om byggnationer var han kunnig och anlitades av ortsbefolkningen. Stensborg - platsen där han på sin tid var bosatt under många år - togs som nämnts upp som nybruk i slutet på 1700-talet. Jon-Larssa f Hemmingen, som hade ansökt om nybruket, bosatte sig aldrig där själv, utan det blev sönerna som kom att bo där. Jon-Larma var född den 20 maj 1767 och enligt bevarade hemmanspapper om Stensborg beviljades anläggning av nybruk där 1799. Han var då 32 år, och kunde naturligtvis ha haft någon tanke på att bosätta sig på nybruket, men av tillgängliga handlingar framgår att det blev sonen Johan (Jarni Lundström) som först bosatte sig där. Den första bostaden sattes upp omkring 1815.

Den äldsta bevarade handlingen om Stensborg säger att platsen ligger 7 1/4 mil från Skellefteå stad och att de beviljade frihetsåren med år 1845 hade gått till ända. I det upprättade skatteförslaget sägs att stället omfattar ett tunnland och 24 kappland åker för ständig sådd. Skattetalet fastställdes till 7 64:e dels mantal.

Jarni Lundström, som bosatte sig i Stensborg, flyttade efter en del år därifrån. Han bosatte sig i Ursviken där han hade åkeri och gästgiveri i Per-Orsa-gården Han sålde Stensborg till brodern Jon-Jonssa. Denne blev då en verklig storbonde. Han ägde halva Hemmingen, samt ett nybruk som hette Vittjärn, utom Stensborg. När Jon-Jonaa i sin tur sålde gården till sonen Anders (Lundström) så kostade hemmanet 1.200 kr. Det heter i köpehandlingen: "Till min son Anders Jonsson-Lundström o. hans hustru Marta Eliasdotter upplåter och försäljer jag undertecknad med min hustrus råd och samtycke mitt ägandes kronohemman nr 1 Stensborg med derå befintlig åbyggnad tillika med en tredjedel uti qvarn och qvarnställe å Qvarnbäcken, samt en tredjedel i kyrkobystugan emot en betingad köpesumma av Ett tusende tvåhundrade riksdaler". (Stavningen något "moderniserad" av sign.). Utom denna summa gjordes i köpebrevet en rad s. k. undantagsförmåner för säljaren och hans hustru under deras livstid. Köpebrevet är skrivet i Hemmingen den 22 oktober 1863.

Anders Jonsson-Lundström och hans hustru Marta voro föräldrar till den inledningsvis omnämnde tusenkonstnären Jonas Lundström. Anders och Marta hade dessutom en dotter som hette Magdalena. När Anders hade avlidit den 23 nov 1883 och hans hustru den 29 okt. 1885 ordnades för arvskifte på gården. Detta förrättades 1886 och innebar att hemmanet delades lika mellan sonen Jonas och dottern Magdalena, gift med Carl E. Alm i Hemmingen. Senare sålde nämnda Alm sin hälft till Jonas, som sålunda blev ägare till hela Stensborg. Alm hade vid samma tid förvärvat ett jordbruk av Olof Nilsson i Hemmingen, och när sedan Karl Alm - född i Stensliden, men av gammal Storlidensläkt - flyttade till Sörböle, Skellefteå, förvärvade Jonas även hans gård i Hemmingen. "Åker-udd-Jonas" var sålunda inte bara en framstående smed och snickare, han var även jordbrukare av stora mått och såg till att han fick mycket jord att bruka.

Förmodligen tyckte han dock att utkomstmöjligheterna i Hemmingen och trakterna däromkring var för små. En vacker dag sålde han rubb och stubb, Sitt hemman i Stensborg sålde han till Markstedts skogsbolag och hemmansdelen i Hemmingen till Roberts-forsbolaget. Så flyttade han med sin familj till Sävast i Norrbotten och det kan nämnas att där är nu ättlingar till honom verksamma inom olika branscher.

Beträffande Stensborg, så har stället i senare tid förvärvats av Nils Fredrik Nilsson från S. Lidsträsk, vars son Nils Nilsson nu brukar gården. Som en liten kuriositet kan tilläggas att nuvarande ägarens maka Stina, f. Lundström är ättling till Stansborgs första bebyggare Jarni Lundström. Ehuru denna flyttade till Ursviken, återkom han till Hemmingen. Han var då sjuklig och dog efter en del år. Sonen Pelle Lundström var född i Hemmingen, men växte upp i Skellefte-trakten. Han var far till bl. a. Konrad Lundström i Tvärliden, som i sin tur är far till fru Nilsson i Stensborg. Efter många år har sålunda cirkeln slutits i Stansborg. Den ursprungliga ägarens ättlingar bor på platsen. Jack.