Vindkraft
Hem >> Placering Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Placering

Eftersom vindhastigheten har så stor betydelse är det nästan bara det som styr placeringen av ett vindkraftverk. Högt över marken, på 1 kilometers höjd påverkas vinden inte alls av marken. Men på lägre höjd påverkas den i stor grad av jordytans s.k. råhetsklass, se tabell nedan. Man kan generellt säga att ju högre råhet desto mer saktas vinden ner.

Slättland med böljande landskap och enstaka hinder
Tabell. Beskrivning av råhetsklasser och dess relativa energi.
Råhetsklass
Beskrivning
Relativ energi
0
Hav och sjöar
1.0
1
Slättland med böljande landskap och enstaka hinder
0.7
2
Starkt böljande landskap med inslag av träd, gårdar och samhällen, 500 m mellan hindren
0.5
3
Bebyggelse eller nära mellan hindren
0.3
4
Stark bebyggelse eller mycket nära mellan hindren
0.1

Starkt böljande landskap med inslag av träd, gårdar och samhällen, 500 m mellan hindren
Bebyggelse och skog tillhör klasserna 3-4 medan en slät landningsbana på en flygplats tillhör har en råhet på ca. 0.5. Samma gäller för helt öppet landskap med mycket kort gräs, medan man hittar de gynnsammaste förhållandena på haven.


Att vindhastigheten ökar med höjden råder det ingen tvekan om, men vilken höjd bör man då välja till ett vindkraftverk? Figuren till höger visar hur vindhastigheten varierar med höjden när man har råhetsklass 2 (om vi antar att det blåser med 10 m/s på 100 meters höjd). Här kan man få värdefull information när man skall bestämma turbinens data. Om t.ex. funderar på ett vindkraftverk med 40 meters torn och en rotordiameter på 40 meter, kommer det att blåsa 9.3 m/s då vingarna är i sitt översta läge och 7.7 m/s i sitt nedersta läge. Detta betyder att kraften som verkar på vingarna är betydligt högre när de är i sina översta lägen, med onödigt slitage som följd. Man bör då välja ett högre torn.


Graf över hur vindhastigheten varierar vid råhetsklass 2
När man väljer plats för ett vindkraftverk får man inte räkna in höjden på terrängen i sina höjdberäkningar, detta ger oftast felaktiga beräkningsresultat. Ofta ger hinder som klippor bara turbulens, dessutom böjs vinden av redan före hindret, med lägre energi som följd. I vissa fall, som när man har jämn och fint avrundad höjd, kan dock vindhastigheten öka.

Hinder sänker som sagt vindhastigheten drastiskt, och de skapar ofta turbulens i omgivningen. När man sätter upp vindkraftverk, måste man alltid ta med hinder som ligger inom 1 km radie från vindkraftverket i beräkningarna, i alla fall i de viktigaste vindriktningarna. Om ett vindkraftverk med 50 meters torn placeras 300 meter bakom ett sjuvåningshus, som är 60 meter brett, kommer vindhastigheten vid kraftverket att miska med cirka 3%. Detta gör att energiinnehållet minskar med 1.033-1 @ 0.1 Þ 10%. I höjdled känns effekten av ungefär tre gånger hinderhöjden, medan den i längdled kan kännas av 30-40 gånger höjden. Detta stämmer ganska bra med antagandet ovan, att om man har hinder inom 1 km radie, måste man ta med dessa i beräkningarna.
Nästa >>
Vindparkseffekt
Tunneleffekt
Backeffekt
Lämplig plats
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem