Vindkraft
Hem >> Introduktion Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Introduktion

Vindkraft är liksom vattenkraft och solkraft, de enda egentligen förekommande förnyelsebara energikällor som inte släpper ut några farliga utsläpp. De genererar dessutom endast energi av högsta möjliga kvalité, nämligen el (bortsätt från solkraft som kan ge både värme och el).

Förbränning av olika sorters biobränslen, måste till den största delen få finnas, t.ex. sopförbränning, avlutar, sågverksrester, och är miljövänliga så länge bra rening av utsläpp av sker, samt att restprodukter tas omhand på ett bra sätt. Ovarsam askhantering i samband med sopförbränning kan ge miljöfarliga effekter när lakvattnet går ut i naturen. Om man inte tar hand om restvärme, och använder det till fjärrvärme, blir det ett väldigt slöseri med resurser. För alltför stort uttag av skogsavverkningsrester, som idag utgör en relativt stor del av biobränslet, kan ge utarmning av våra skogar, framförallt på magra marker. Man kan återföra askan, men även om man gör det, blir det ofta frätskador på vegetationen.

Kärnkraften släpper inte ut något direkt, men indirekt blir det stora mängder miljöfarligt avfall som måste tas omhand. Vi har idag inget slutförvar åt kärnavfallet. De oerhörda mängder restvärme som produceras tas idag inte tillvara, och kommer antagligen aldrig att tas tillvara. Och sist men inte minst, risken för global katastrof. Visst är säkerheten oerhört hög, men risken finns ändå där...

Vindkraften har inga problem som liknar de ovanstående och eftersom kärnkraften så småningom kommer att ersättas, finns en mycket stor potential, för framtidens energikälla.

Denna site fokuserar på vindkraften i världen, men framförallt i Sverige. I kronologisk ordning tas lite om vindkraftens historia upp. Därefter hur vindenergi och lokala vindar uppstår. Sedan vilka parametrar som styr luftens energiinnehåll, samt hur man beräknar energiinnehållet utifrån mätdata. Vad man bör tänka på när man väljer plats, utifrån hinder, naturen och mätdata. Därefter följer ett avsnitt om vindkraftverkens uppbyggnad, där viss fördjupning sker på viktigare komponenter, samt säkerheten som blir viktigare ju större ett kraftverk är. Ett hett ämne är idag havsbaserad vindkraft som får vara med på ett hörn. Och till sist ett avsnitt om hur framtiden ser ut.
Nästa >>
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem