Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Ordlista

Ordlistan kommer att beskriva svåra ord och begrepp... Samt diverse förkortningar som är allmänt förekommande ute på nätet.
Abend kommer av förkortningen 'abnormal ending', onormalt avbrott. Uttrycket används normalt enbart på större datorer.
Abort se avbryta.
Abstrakta datatyper ofta förkortat ADT, enligt vissa, "alla som läser DVL, D, C eller liknande", men innebär egentligen att man tillhandahåller de behövliga operationerna som hanterar data, istället för datat självt. Därigenom skiljer man på grundiden och dess rent tekniska förverkligande, och resultatet blir tillförlitligare.
Access betyder tillgång till något. Slanguttryck: " ... och då tar programmet och accessar disken... ", dvs hämtar eller lämnar data på disken.
Accesserver medger att man utifrån kan koppla in sig till ett nätverk. Ofta är access-servern en dator i nätverket utrustad med modem. Samma sak kallas modemserver om trafiken huvudsakligen är riktad utifrån nätet.
Accesstid anger hur lång tid en access tar, exempelvis hur fort datorn kan komma åt disken.
ACK eller Acknowledge är en kvittens på att ett datapaket har mottagits.
ACS eller 'Asynchronous Communications Server' är en modemserver eller 'gateway' för asynkron kommunikation.
Adapter är en burk eller ett kretskort som anpassar något till något annat. Exempelvis en nätspänningsadapter som översätter 220 volt till 12 volt.
ADB betyder Automatisk DataBehandling eller Administrativ DataBehandling.
Add-in-utrustning är tilläggsutrustning som byggs in i datorn, exempelvis fler minneskort.
Add-on-utrustning är tilläggsutrustning som kopplas till datorn externt, t.ex extra bildskärm eller skrivare.
Adressering är en intern term för hur datorn arbetar. Adressering inom datorns arbetsminne kan ske med 8, 16, 32 eller annat antal bitar i bredd. Ju fler bitar ju kraftfullare dator. Persondatorer arbetar numera oftast med 32 bitar, men 64 bitarssystem är på väg.
ADT se abstrakta datatyper
AFAIK As Far As I Know
AFK Away From Keyboard
Agent är ett program som används av andra program. Nätverksprogram anlitar exempelvis ofta agenter för sitt jobb..
AI Artificiell Intelligens, indelas ofta i expertsystem (Kunskapsbaserade system), 'fuzzy logic' (Intuitiv logic) och neurala nät. Det handlar inte om att få datorn att bli mänsklig, men däremot att klara av slutledning, inlärning och egenförbättring.
AIX 'Advanced Interactive eXecutive', är IBM:s version av UNIX.
AKA Also Known As
Alfanumerisk ibland även alfamerisk, anger att både siffror och bokstäver kan förekomma.
Algoritm betyder regel. Exempelvis finns det en algoritm som utifrån ett givet datum räknar ut vilken veckdag det är. Ordet är en latinisering av namnet på en arabisk matematiker Al-Kowarismi, som levde på 800-talet e.Kr. Även ordet algebra kommer från honom.
Alias betyder alternativbeteckning, vanligt i programspråk.
Align betyder justera i största allmänhet.
Allokera betyder tilldela.
Animering betyder rörliga bilder såsom film och video.
ANSI är det amerikanska standardiseringsorganet American National Standards Institute. Programspråket C++ finns exempelvis standardiserat som ANSI-C++.
Antonym betyder motsatsord och är motsatsen till synonym.
Användare är den som sitter vid en persondator eller terminal och förväntas utföra något arbete.
Användargränssnitt 'user interface', är ett modernt och ofta använt ord som talar om hur ett program beter sig mot användaren.
Append betyder lägga till, eller lägga ihop.
Apple är den amerikanske datortillverkare som gör Macintosh-"datorerna".
Appletalk är Machintosh-"datorernas" traditionella nätverk.
Applikation betyder tillämpning, och brukar vara en benämning på körbara progarm som fungerar efter en viss princip som den är en tillämpning av.
Arbetsstation betyder vanligen en minidator för en person. En arbetsstation arbetar alltid under UNIX och är betydligt kraftfullare än en persondator. En persondator har en stor låda med liten skärm, medan en arbetsstation har en liten låda med en stor skärm.
Artificiell intelligens se AI
ASCII betyder American Standard Code for Information Interchange och är den mest spridda datatekniska tabellen över hur bokstäver och andra tecken översätts till datakod.
ASIC betyder Application Specific Integrated Circuits, dvs tillämpningsspecifika kretsar, ofta enligt en enskild kunds önskemål.
Assign betyder tilldela
Asterisk är tecknet *
Asynkron dataöverföring är, i motsats till synkron dataöverföring en teknik som överför informationen utan att synkroniserade klocksignaler behövs. Istället skickas start- och stoppbitar före och efter varje tecken.
Attribut betyder egenskap. Man talar om filattribut, vilket innebär olika filmärkningar för datum, tid, skrivskydd m m.
Avbrott eller interrupt (Se detta ord) är en datateknisk term som betyder att en enhet tillfälligt avbryter en annan enhet för att tala om att något hänt.
Avbryta standardiserad term för att avbryta ett program som man inte vill fullfölja. Jämför avsluta.
Avkoda betyder att tolka en kod.
Avlusa 'debug' betyder felsöka.
Avsluta standardiserad term för att fullfölja och sedan lämna ett program. Jämför avbryta.
Backbone är en metod att sammanbinda lokala nätverk till ett större helt.
Background betyder något som kör i bakgrunden. Ett program som körs i bakgrunden syns inte på bildskärmen, men kan framkallas för inspektion. Motsatsen, förgrund, heter foreground.
Backslash är tecknet \
Backspace är den knapp som raderar tecknet till vänster om markören.
Backup har väl alla hört talas om. Backup betyder säkerhetskopia eller reservexemplar.
Baud (uttalas båd och förkortas Bd) är ett mått på överföringshastighet. Det motsvarar ofta ungefär 1 bit/sekund eller bps. Baud är en analog elektronisk term, och bps är den digitala motsvarigheten.
Behörighet definieras ofta för för olika typer av datoranvändare. En del är behöriga att ta del av informationen, men kan inte ändra den. Andra kan både läsa och skriva.
Bibliotek eller directory kallas numera oftast katalog eller mapp på svenska. Eftersom en disk kan innehålla hundratals filer är det praktiskt att dela upp dem i överskådliga grupper av filer som hör ihop.
Bildläsare eller scanner är en apparat som tolkar en bild för datorn. Finns för texter, svart/vita bilder inkl gråskala, och även färgbilder.
Bildskärm är den TV-liknande burk som en datoranvändare jobbar vid. Datorn visar resultat på bildskärmen. Bildskärmars storlek mäts i tum diagonalt, men en del leverantörer fuskar oerhört med detta.
Binärsökning är en halveringssökning för att finna ett unikt förmål i en mängd. Först halverar man mängden, sedan söker man i ena halvan. Finns objektet där halverar man ytterligare, annars halverar man den andra halvan. Detta upprepas tills man hittat objektet.
Bit är den minsta enheten för data. Den kan anta 0 eller 1. Är ursprungligen en akronym för BInary digiT.
Bitmap eller BMP är tekniken att bygga upp bilder av adresserbara punkter på en bildskärm. Om värdet =0 är bildpunkten släckt, annars är den tänd.
Boota är ett slanguttryck för starta. Datorn bootar.
bps betyder bitar per sekund och är ett mått på en dataöverföringshastighet. Mbps är en mijon bitar per sekund.
Browse betyder skumma igenom något.
BTW By The Way
Bug betyder fel i program- eller maskinvara. Själva ordet bug, som är engelska för insekt, har en intressant historia. En kvinna, Grace Murray Hopper, kallad 'Amazing Grace' letade 1945 efter ett datafel i en dåtida primitiv dator, byggd av elektronrör och reläer. Efter ett tag påträffades felet iform av en liten insekt i ett relä. Den avlägsnades med en pincett, felet infördes i loggboken, och insekten fästes intil med tejp som dokumentation.
Buss är inget fordon utan en fast förbindelseled eller signalväg. För att slippa dra alla möjliga ledningar inne i en dator hänvisas all signalöverföring till standardiserade bussar. En 32-bitars buss består i princip av 32 paralella ledningar. Bussar brukar internt delas upp i adressbuss, databuss och styrbuss
Byte (uttalas bajt) består av åtta bitar och används för att representera en bokstav, siffra eller annat tecken. Därför kan det svenska ordet tecken med fördel användas. 1 kb (uttalas kilobajt) = 1000 byte, 1 Kb (uttalas kåbajt) = 1024 byte.
Cache-minne är ett snabbt närminne i datorn för olika ändamål. En disk-cache är således ett snabbt minne som rymmer en delkopia av disken.
CapsLock är den tangent som låser tangentbordet till stora bokstäver (versaler).
Carriage Return CR eller Return, betyder vagnretur och avslutar de flesta inmatningar från tangentbord.
CC 1) Coca-Cola: Mycket beroende framkallande drog, från början använde tillverkaren kokain i drycken, men beroende på klagomål från diverse myndigheter och strejker i colombia övergick man så småningom till det billigare alternativet koffein... Jolt är bäst om man vill ha mycket koffein 2) cc - C compiler: Standard C kompilatorn på alla UNIX plattformar.
CD eller CD-ROM 'Compact Disc, Read Only Memory' är en digital optisk skiva för musik- eller datalagring. Den vanliga kapaciteten är 650 MB (Bruttoutrymmet är 742 MB), och storleken är 4.72 tum (12 cm).
Cluster betyder klase. Används om hopkoplade datorer eller terminaler, eller om grupper av sektorer på en disk.
CMOS 'Complementary Metal Oxide Semiconduktor' är en strömsnål teknik som tillgrips i bl.a. batteridrivna datorer.
CMY är ett färgsystem uppbyggt av blågrönt (Cyan), lila (Magenta) och gult (Yellow). CMY som bygger på subtraktiv färgblandning är ett mycket spritt alternativ till den additiva RGB (Röd-Grön-Blå). Den subtraktiva färgblandningen börjar med vitt och drar ifrån cyan magenta och gult tills önskat resultat uppnås.
Concatenate betyder slå ihop eller konkatenera. Exempelvis slås strängarna "ABC" och "DEF" ihop till strängen "ABCDEF".
DAT betyder 'Digital Audio Tape' och anvvänds bl.a. till backuper o.dyl.
Data syftar oftast på de data som användaren själv skapar, såsom källkod eller dokumenttexter.
Datagram kallas de datablock som skickas över nätverk i TCP/IP-miljö. De kan vara 0-512 tecken långa.
Datakommunikation betyder överföring av data mellan två enheter. överföringen sker alltid med någon standardiserad hopkoppling och med något vedertaget protokoll
Datakompression är ett sätt att komprimera data så att de tar mindre plats. Visserligen får man då besväret att packa ner och packa upp data, men i vissa sammanhang är det befogat.
Datalogi 'Computer Science' är vetenskapen om datorer.
Datamedium är vad data förvaras på. T.ex. hårddiskar, disketter och papper
Dataterminal (dum termnal) vanligen bildskärm och tangentbord ansluten till en dator.
Datavirus är lömska programrutiner som både mångfaldigar sig själva och ställer till med olika former av skador. Datavirus lägger sig ofta dolt i befintliga programfiler.
Dator är den svenska översättningen av 'computer'. I Norge/Danmark har man föredragit beteckningen datamat. En dator består typiskt av processor, primärminne, diskar och bildskärm
DCC 'Digital Compact Casette' är en ny standard för ljudkassetter som även kan spela upp gamla kassetter. Jmfr DAT.
Deadlock betyder dödläge och kan exempelvis uppstå när två program står och väntar på varandra.
DEC 'Digital Equipment Corporation', ofta bara kallat Digital, är ett av världens största dataföretag.
Default betyder standardvärde eller standardförslag.
Delimeter är ett avgränsningstecken.
DES är en krypteringsstandard, 'Data Encryption Standard', utvecklad av IBM 1976 men numera världsspridd för kryptering av text.
Device betyder anordning eller enhet, exempelvis bildskärm.
Directory betyder katalog. Ibland används även orden mapp eller bibliotek
Diskreta data är inte hänsynsfulla på något sätt, utan diskrt betyder åtskild.
Distansarbete innebär att man kan jobba hemma, vanligen vid en dator eller terminal i hemmet.
Distribuerad betyder att något är fördelat på nätverket.
Distribuerat filsystem betyder att filerna i en logisk databas ligger fysiskt utspridda.
Diversitet eller 'diversity' är en metod för att fördubbla/flerdubbla förbindelser och stationer av olika slag så att punktfel inte stoppar trafiken över nätverket.
DMA 'Direct Memory Access' betyder att olika enheter inne i datorn har tillgång till arbetsminnet utan att gå omvägen över processorn.
Domain betyder område eller domän. Domänadressering används i globala nätverk. Ex: peppar.cs.umu.se är adressen till datorn peppar, vid institutionen för datavetenskap (cs), vid Umeå Universitet (umu) i Sverige (se)
dpi betyder dots/inch och anger upplösningen (antal prickar per tum) på exempelvis en laserskrivare.
Drag and Drop är en metodik för att flytta ett objekt över bildskärmen med musen. Först markeras objektet på något sätt, sedan trycker man ner musknappen, drar objektet till önskad plats och släpper musknappen.
DSG 'De Stora Grabbarna'
DTP 'Desk Top Publishing', avser layout program för t.ex. tidningar och trycksaker
dummy betyder nonsensvärde eller artificiellt värde. Användbara vid testkörningar.
Dum terminal är en bildskärm utan persondatorförmåga. Om fönster skall ritas upp på bildskärmen, eller annat banalt arbete utföras, måste centraldatorn sköta jobbet.
Duplex betyder åt båda hållen samtidigt.
Dynamisk används om litet av varje men är ofta en egenskap vars värde fastställs först vid körningen.
EAN-kod är vanlig streckkod, 'European Article Numbering'
Editering är ett ord som används ofta, men det heter faktiskt redigering på svenska.
Editor är ett verktyg för att redigera ren text, t.ex. källkod och script. Till skildnad från ordbehandlare lägger editorer inte in specialkoder för marginaler och annat skräp i filerna.
EISA 'Extended Industry Standard Architecture' är en standard för PC-hårdvara, särskillt vad gäller kortkontakter och utbyggnadskort.
Elektronisk post eller E-post 'E-mail', används för meddelandehantering i nätverk. Fördelarna är framför allt att postgången är lika snabb som telefonen, men inte beroende av att mottagaren är inne.
EMACS Kraftfull men krävande editor, enligt en del personer förkortningar för 'Escape-Meta-Alt-Control-Shift' eller 'Eight(een) Megs And Continuously Swapping'
Environment betyder omgivning, miljö
EOF 'End Of File'
Ethernet är en mycket vanlig standard för dataöverföring i nätverk. Ethernet går ofta på koaxialkabel och kräver en liten burk (transceiver) för varje anslutning. När en enhet vill skicka iväg datapaket längs ledningen kontrollerar den först att inte trafik redan pågår, i så fall väntar den en liten stund.
Exekvera 'execute', betyder utföra. Att datorn exekverar ett program innebär alltså att den kör ett program.
Exit betyder avsluta/lämna och är ett vanligt kommando för att göra just det med diverse program.
Expertsystem är ett datorsystem som lärt sig en uppsättning regler, exempelvis för att diagnosticera sjukdomar. Expertsystem kan vara deduktiva (reglerna bestäms i förväg), induktiva (Beslutsreglerna växer fram under resans gång, men grundas på programmerarens värderingar) eller adduktiva (en kombination).
FAT 'File Allocation Table', Filallokerings tabellen på disken talar om för datorn var olika filer ligger helt fysiskt.
FAQ Frequently Asked Questions
FDDI 'Fiber Distributed Data Interface', är en grupp standarder för användning av fiberoptik i lokala nätverk.
Fil eller 'file' är ett viktigt begrepp inom datatekniken. Allting i en dator, vare sig det är program, bilder, register eller andra data måste på något sätt lagras i datorn. En fil är en följd av lagrade data.
Filter är som namnet antuder en sil av något slag. Ett exempel är program eller macron som utför en filterfunktion, exempelvis tar bort alla kommentarer ur källkoden.
Finder är namnet på programmet som sköter om skrivbordet på Macintosh och tillåter dig att flytta och kopiera filer.
Flagga är ett värde som beskriver ett tillstånd, som antingen sant eller falskt. T.ex. Filen är sparad eller inte sparad.
Font betyder teckensnitt för bokstäver. Dessa finns inte bara i en mängd olika stilar och utseenden utan även i en mängd olika storlekar.
Fontserver är en server, oftast i UNIX-sammanhang, för att ha alla fonter på ett ställe.
Foobar är en besk kommentar välkänd för programmerare som skall in och ändra i ett befintligt dataprogram. Stavades ursprungligen fubar och betyder 'Fucked Up Beyond All Recognition'.
Formatera betyder tilldela format. Man kan formatera disketter, detta innebär att man skriver in styrsignaler på dem så att de kan användas för lagring av filer.
Fragmentering är när en fil ligger uppdelad i smådelar på flera ställen på en disk. Detta sker eftersom datorn försöker utnyttja ledigt utrymme på disken och normalt stör detta inte användaren, men i extremfall blir filåtkomsten långsam. Därför finns särskillda defragmenteringsprogram som samlar ihop fragmenten till hela filer.
Freeware betyder gratis programvara.
FTP 'File Transfer Protocol' är protokollet för filöverföring under TCP/IP.
Fubar se Fobar
F.U.D-missil innebär annonsering av en produkt långt innan den är färdig, om den alls kommer att dyka upp. Syftet är att skada konkurrenternas försäljning, och allmänt sprida 'Fear, Uncertainty & Doubt). Datorbranchen vimmlar av sådana här F.U.D-missiler, ibland kallat 'Vaporware'.
Fuzzy logic är sådan logik i ett AI-system som syftar till att snappa upp sådan kunskap som finns halvmedvetet eller intuitivt hos mänskliga operatörer. På svenska kallas den oskarp eller diffus logik, men induktiv eller intuitiv logik vore bättre.
FYBITS Fuck You, Buddy, I'm The SysOp
FYI For Your Information
FYT Fuck You Too
Garbage collection betyder ungefär sopa upp efter sig. T.ex. om ledigt minne skall rensas eller frigöras.
Gateway är en grind mellan två olika typer av nätverk, eller gemensam port mot annan typ av (större) dator. Om två liknande lokala nätverk kopplas ihop brukar man istället använda termen brygga.
GB betyder 'Gigabyte' och är 1000 MB.
GIF är ett vanligt filformat, 'Graphic Interchange Format'
GIGO är en slangterm för 'Garbage In Garbage Out' och poängterar nyttan av att kontrollera sina indata.
GNU är ett skämt inom UNIX-världen och betyder 'GNU is Not UNIX' GNU betecknar dock kvalificerade icke-komersiella produkter av UNIX-typ.
Grafiska gränssnitt se Gränssnitt
GREP 'Global Regular Expression Print' är ett UNIX-kommando som är så använt att det förtjänar att nämnas här. Grep söker igenom angivna filer efter önskat ord eller uttryck.
Gränssnitt eller 'interface' är hur något beter sig mot omvärlden. Det finns elektriska gränssnitt mot elektriska apparater, det finns datatekniska gränssnitt i nätverk och det finns grafiska gränssnitt mellan en bildskärm och människan som tittar på den. Man säger också ofta att programs synliga beteende mot användaren kallas användargränssnitt.
GUI betyder 'Graphical User Interface' och uttalas ofta "goaj", dvs grafiska användargränssnitt. Ett typiskt exempel är att försöka få skärmen att efterlikana ett skrivbord.
Guru används skämtsamt om en verklig expert. Ordet är sanskrit och betecknar en egentligen en hinduisk vishetslärare.
Hacker eller hackare är en ofta mycket datakunnig person som sysslar med att ta sig in i främmande datorsystem och utnyttja dessa för sina egna syften. Om hackern dessutom ställer till med skada kallas han/hon 'cracker'.
Handskakning 'handshake' är när två datorer skickar signaler till varandra som ett led i uppkopplingen av en förbindelse.
Hang up är den engelska termen för att lägga på luren. Ses ofta i kommunikationsprogram.
Hashsökning har inte med knark att göra utan är en sökmetod i register. Ur postens nyckel beräknas en kod, ett 'hash'-värde som sytemet använder som adress till den sökta posten i registret.
HDD betyder 'Hard Disk Drive' och är en hårddiskenhet. Kallas ibland för disklåda.
HDX betyder Halv Duplex, se Duplex.
Heart beat är en testsignal i ethernet som regelbundet kollar nätverkets funktion. Kallas även SQE
Host betyder värd, 'Host Computer' blir då värddator.
Hot key betyder snabbvalstangent.
Hub betyder nav eller koncentrator som ofta ingår i de allmänt förekommande stjärnformade nätverken. Som slang förekommer pluralformen hubbar. Med aktiva hubbar avses sådana som förstärker signalerna.
Huffman-kod se Datakompression.
Hårddisk är det viktigaste sekundärminnet i de flesta datorer.Disketter kan vara bra för distribution, men för permaninet lagring och körning är en hårddisk oundgänglig. Dessutom är en hårddisk minst 10-15 gånger snabbare än en diskett.
Hårdvara betyder maskinvara, alltså burkar, kretskort, ledningar mm.
Högnivåspråk är programmeringsspråk som närmar sig människans sätt att tänka och uttrycka sig.
IATBSJFO I Am The Best So Just Fuck Off
IBM 'International Business Machines' är världens i särklass största dataföretag.
IDE kan betyda 'Integrated Desktop Environment', dvs integrerad arbetsyta eller elektroniskt skrivbord.
IDE kan också betyda 'Integrated Drive Electronics' och syftar på hårddiskar i PC-datorer som kan ha drivelektroniken instoppad i diskens hölje.
Idle betyder overksam. En dator ligger ofta i en 'idle loop' när den inte gör något.
IIRC If I Remember Correctly
IMHO In My Humble/Honest Opinion
IMNSHO In My Not So Humble/Honest Opinion
IMO In My Opinion
Implementera betyder ungefär införa, realisera.
Indentation betyder indrag i text. Ofta vill man inte skriva ända ut i vänstermarginalen, utan man önskar ett automatiskt indrag med kanske 5 blanksteg.
Indexerad fil betyder oftast ett register som kan skrivas ut i sorterad ordning.
Infoga betyder att skjuta in text i befintlig text. Alternativet är att skriva över befintlig text. Heter på engelska 'insert' respektive 'replace'.
Inline-kod är en egenskap hos programspråk som medger at programrader från ett annat programspråk kan stoppas in.
Inloggning betyder att en användare identifierar sig och avger eventuella lösenord för att kunna börja köra. Man säger att använadren loggar in för en session.
Input betyder invärde, indata eller inmatning.
Integer betyder heltal.
Integritet betyder riktighet, korrekthet.
Interaktiv betyder i dialogform, att kommunikation sker i båda riktningarna exempelvis med frågor och svar.
Interface betyder gränssnitt (Se detta ord). Interface kan också avse den adapter som förbinder två olika enheter.
Internet är det globala nät av TCP/IP-nätverk som idag omfattar hela världen. Internet omfattar bland mycket annat kompletta konferenssystem och system för elektronisk post.
Interrupt betyder avbrott (se detta ord) och är den vanligaste anropstekniken i datorns inre. En rutin med högre prioritet avbryter alltid en med lägre. Avbrott och prioriteter programmeras bara i lågnivåspråk. Avbrott är alltså inget feltillstånd.
IP betyder 'Internet Protocoll' och finns exempelvis i sammansättnigen TCP/IP
IPX 'Internetwork Packet eXchange' är dataformatet i Novells nätverk NetWare
ISA 'Industry Standard Architecture' är den så kallade AT-bussen, den uppbyggnadesteknik som kom med IBM's AT datorer.
ISDN 'Integrated Services Digital Network' är ett globalt digitalt flertjänstnät som klarar av samtidig telefon, data och videotrafik.
IT betyder Informations Teknologi i största allmänhet.
Iteration betyder upprepning.
Jumper är en bygling på ett kretskort.
Kallstart betyder omstart med strömtillslag.
Kaskadkoppling betyder att likartade enheter av något slag kopplas i serie efter varandra.
KB betyder 1024 tecken eller bytes. (K uttalas K)
KBD betyder keyboard, tangentbord.
kbps betyder 1024 bitar per sekund i överföringshastighet. Se bps.
Kbyte se KB
Kernel betyder kärna och är den innersta delen av ett operativsystem.
Klipp och klistra eller 'cut & paste' är en vanlig arbetsmetod i många program. Man kliper ut områden från ett program och klistrar in i ett annat.
Koaxialkabel är en kabel för data eller videoöverföring. Flertalet TV-antennsladdar består idag av koaxialkabel.
Kod betyder att någonting har översatts enligt vissa givna regler.
Koda betyder övärsätta till kod. Kodare (Slavkodare) är en vanlig enkel programmerare.
Kommando är ett direktiv som man ger till en dator.
Kommunikation betyder överföring.
Kompatibel betyder likvärdig eller utbytbar.
Kompilera betyder översätta från programspråk till maskinkodsinstruktioner datorn kan följa.
Komprimera betyder pressa ihop något så att det tar mindre plats. Se datakompression.
Korskompilator eller 'Cross-compiler' är en kompilator som producerar maskinkod för en annan processor än den som sitter i datorn.
Källkod är den programkod som programmeraren eller vissa typer av kodgeneratorerframställer.
eller 'queue' är det vanliga ordet kö. En mängd utskrifter kan vänta i en skrivkö etc.
Kör eller exekvera (Se detta ord) betyder att datorn anvisas ett program som skall köras.
LAN betyder 'Local Area Network' och är ett lokalt nätverk.
LCD 'Liquid Crystal Display' är platta skärmar som bygger på flytande kristaller.
LIFO betyder 'Last In First Out' dvs en stack.
Linux är en enkel UNIX som ursprungligen togs fram av en finsk programmerare vid namn Linus Torvalds. Se avsnittet om Linux för mer information.
Lågnivåspråk är programspråk som står maskinen nära, t.ex. assembler.
Länkad lista är en lista där varje element förutom ett värde också innehåller positionen för nästa element.
Lönndörr eller 'trap door' läggs ibland in i program av programkonstruktören så att denne kan ta sig in i programmet utan normala säkerhetskontroller.
Mac är den dagliga benämningen på Macintosh persondatorer som apple började lansera 1984.
Manual betyder handbok
Manuell är motsatsen till automatisk, användaren måste ingripa på olika sätt.
Maska av betyder att skapa en önskad delmängd med hjälp av en mall.
MB betyder 'Mega Bytes' 1048576 tecken
Mips är ett prestandamått för processorer och betyder miljoner instruktioner per sekund.
Mjukvara eller 'software' är programvara i största allmänhet.
Modem 'MOdulatoer-DEModulator' är en anordning som kopplar ihop datorn med telenätet.
MTBF 'Mean Time Between Failures' betyder medeltiden mellan fel i systemet och är en mätare på hur stablit ett system är
Mud Enligt en engelsk ordbok "Mud is usually a substance consisting of soil fines and water, mixed to the extent the material is somewhat fluid, but not liquid. Either that or a really good, thick stout, best drank by the gallon." Ibland amerikansk datavetarslang för kaffe.
MUD Ursprungligen var MUD en förkortning av Multi User Dungeon, men på senare tid har begreppet utvidgats och D kan numera också betyda Domain eller Dimension. MUD är interaktiva fleranvändar-rollspel som spelas över internet. Det finns många olika slags MUD's, man skiljer bl.a. på LP, diku, Aber, merc, MUSH eller Moo men det finns lite fler varianter i omlopp.
Mus är det lilla pekdon som blivit vanligt på persondatorer och som används för att flytta en lite pil (musmarkör) över bildskärmen. Ett annat ord för detta är pekdon.
NAK Not At Keyboard
NFS 'Network File System' är en metod från SUN som medger samma filhantering i olika datormiljöer.
Nibble är ett fyra bitar långt datafält som kan rymma en siffra. En byte rymmer således två nibbles.
Nod betyder oftast knytpunkt i ett nätverk, exempelvis för anslutning av en dator.
Nollmodem är oftast bara en kabel mellan två datorer.
NUL eller nul är ett tomt tecken.
Objektkod är en bit källkod som blivit kompilerad till maskinspråk, men ännu inte länkats ihop till ett färdigt program
OCR eller 'Optical Character Recognition' betyder optisk igenkänning av tecken.
Odd betyder udda, så 'odd parity' betyder udda paritet.
Ordbehandlare eller 'word processor' är program för att skriva dokument.
Output betyder utmatning från datorn. Jfr Input.
Papperskorg förekommer ibland i grafiska miljöer såsom mac. Det är en symbol för e avfallskorg där man kan slänga bort filer som inte längre behövs.
Password betyder lösenord.
ping är en TCP/IP term för den procedure som kollar om en arbetsstation är vaken.
Pipelining är en metod i processorer som innebär att bearbetningshastigheten ökar genom att nästa instruktion hålls i beredskap.
Postscript är ett modernt språk för att beskriva sidor för skrivaren.
Programmera betyder att tillverka och testa ett datorprogram.
Quit betyder avsluta. Se exit
RAM 'Random Access Memory' är den typ av halvledare som utgör datorns primärminne.
Rekursiv är en procedur som anropar sig själv tills önskat resultat uppnåtts.
Repeater betyder repeterare, ofta kopplar man på en repeater för att förstärka svaga signaler i nätverket.
ROTFL Rolling On The Floor Laughing
ROTFLMAO Rolling On The Floor Laughing My Ass Of
Router är en nätväxel eller stigfinnare som sammanbinder grupper av varierande nätverk och räknar ut bästa vägen från start till mål.
RTFM Read The Fucking Manual
SCSI 'Small Computer System Interface' är ett standardiserat gränssnitt melan dator och snabbare kringutrustning.
SKDG Så kan det gå
SLIP 'Serial Line Interface Protocol' används ofta när persondatorer ringer up TCP/IP.
SNAFU Situation Normal All Fucked Up
STTNG Star Trek The Next Generation
WWW World Wide Web

Författat av Jan-Olof Flink


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 01/06 1996 22:05:56.
Last modified [an error occurred while processing this directive]