Umeå Akademiska Kör

Sanctus


Latin - original
English
Svenska - typisk översättning (Jesaja 6:3; Matteus 21:9; Markus 11:9-10; Johannes 12:13)

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Holy, holy, holy
Helig, Helig, Helig

Dominus Deus Sabaoth.
Lord God of Hosts.
Herren Gud allsmäktig.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Heaven and earth are full of your glory.
Himlarna och jorden är full av Din härlighet.

Osanna in excelsis.
Hosanna in the highest.
Hosianna i höjden.

Benedictus qui venit
Blessed is he who comes
Välsignad vare han som kommer

in nomine Domini.
in the name of the Lord.
i Herrens namn.

Osanna in excelsis.
Hosanna in the highest.
Hosianna i höjden.


This page has been visited
1478 times since 2009-10-18.
Updated
2009-10-18.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se