Umeå Akademiska Kör

The Beatitudes, Sergei Rachmaninov

English - Matthew 5:3-11 (New American Standard Bible)
Svenska - Matteus 5:3-11 (1917 års Svenska Bibel)

3"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
3 Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

4"Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
4 Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

5"Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.
5 Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

6"Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
6 Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

7"Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
7 Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

8"Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
8 Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

9"Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
9 Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

10"Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness,
10 Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull

for theirs is the kingdom of heaven
ty dem hör himmelriket till.

12 Rejoice and be glad.
12 Glädjens och fröjden eder.


This page has been visited
1942 times since 2005-02-13.
Updated
2005-02-13.
Generated in Notepad
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se