Umeå Akademiska Kör

E la don don Verges Maria, Cancionero de Upsala #46, 1556, Mateo Flecha? or Bartomeu Cárceres?

VILLANCICOS De diueros Autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora nueuamente corrigidos.
Ay mas ocho tones de Canto Ilano, y o cho tonos de Canto de Organo para que puedam,
A provechar los que, A cantar comencaren Venetiis, M D LVI (1556)

Original Spanish Text Approximate English translation Ungefärlig svensk översättning
     
E la don don,
Verges Maria,
e la don don,
peu cap desanque
que nos dansaron.
Ding, dong,
Virgin Mary,
Ding, dong,
How we will dance!
Ding dong,
jungfru Maria,
Ding Dong
Som vi skall dansa!
     
O garçons, aquesta nit
una verges na parit
un fillo qu’es tro polit
que non aut au en lo mon.
Oh, people this night
a virgin gave birth
to a child so fine,
there’s no equal on earth.
O mänsklighet, idenna natt
har en jungfru fött
ett barn så fint
att dess like ej finns på jorden.
     
Digas nos qui t’ho la dit
que verges n’haja parit
que nos mai havem ausit
lo que tu diu, giranthom.
Tell us who told you
that a virgin gave birth,
for we never heard
such a thing, good sir.
Berätta för oss som det berättats för dig,
att en jungfru födde ett barn
för vi har aldrig hört
något sådant, min Herre.
     
A eo dian los argeus
que cantaven altas veus
la grolla n’ecelsis Deus
qu’en Belem lo trobaron.
The angels sang glory
to God in the the highest,
for in Bethlehem town
the child was found.
Änglarna sjöng ära
vare Gud i höjden
för i Betlehems stad
belv ett barn till.
     
Per seńau nos an birat
que verets embolicat
de drapets molt mal faxat
lo ver diu petit garçon.
Through signs we were told
that truth would be wrapped
in a very poor blanket,
a small boy, the true God.
Genom tecken berättades det för oss
att sanningen skulle uppenbara sig
i ett simpelt hästtäcke
en liten pojke, den sanna Guden.
     
Vin Perot i a Diu verai
i a la Verges sa mai
un sorron li portarai
que sera ple de coucom.
Peter comes near and
to God and the Virgin
he brings a bundle
that is full of treats.
Peter kommer nära och
för till Gud och Jungfrun
ett knyte
fullt med hot.
     
Ara canta tu Beltran
per amor deu Sant Infan
i aprés cantara Joan
i donar nos han coucom.
Now Father Beltran will sing
for love of the Holy Child
and after, John will sing
and then they’ll give us sweets.
Nu sjunger fader Beltram
för kärlek till det heliga barnet
och därefter sjunger John
och sedan ger de oss sötsaker.
     
U be cantare sus dich
per Jesus mon bon amich
que nos sauvara la nit
de tot mal quan hom se dorm.
He will sing his song
for Jesus my good friend
who will guard us from all harm
while we sleep through the night.
Han sjunger sin sång
för min gode vän Jesus,
som skyddar oss från fara
när vi sover på natten.

This page has been visited
2520 times since 2006-11-03.
Updated
2006-11-03.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se