Umeå Akademiska Kör

Benjamin Britten - Festival Te Deum


English
Svenska - typisk översättning

We praise thee, O God: we acknowledge thee to be the Lord. All the earth doth worship thee: the Father everlasting.
Vi prisar dig, o Gud: vi erkänner dig vara Herren. Hela jorden tillbedjer dig Fader evinnerligen.

To thee all Angels cry aloud: the heavens and all the powers therein.
Till dig ropa alla änglar högt: himlarna och alla krafter däri.

To thee Cherubin and Seraphin: continually do cry, Holy, Holy, Holy: Lord God of Sabaoth;
Till dig Kerubin och Serafin: gråter ständigt, Helig, Helig, Helig: Herre Gud Sebaot,

Heaven and earth are full of the Majesty: of thy glory. The glorious company of the Apostles: praise thee.
Himmel och jord är full av majestät: av din härlighet. Apostlarnas Den härliga gemenskap: prisa dig.

The goodly fellowship of the Prophets: praise thee. The noble army of Martyrs: praise thee.
Profeternas goda gemenskap tacka dig. Den ädla martyrenas armé prisa dig.

The holy Church throughout all the world: doth acknowledge thee; The Father: of an infinite Majesty;
Den heliga kyrkan över hela världen: bekänner dig, Fadern: i oändlig majestät;

Thine honourable, true: and only Son; Also the Holy Ghost: the Comforter.
Din ärade, sanna, enfödde Son, och den Helige Ande: Hjälparen.

Thou art the King of glory: O Christ. Thou art the everlasting Son: of the Father.
Du är kungen i härlighet: O Kristus. Du är den eviga Sonen av Fadern.

When thou tookest upon thee to deliver man: thou didst not abhor the Virgin’s womb.
När du tar på dig att skapa människan: avskydde du inte Jungfrus sköte.

When thou hadst overcome the sharpness of death: thou didst open the kingdom of heaven to all believers.
När du hade övervinnunnit dödens skärpa öppnade du himmelriket för alla troende.

Thou sittest at the right hand of God: in the glory of the Father. We believe that thou shalt come: to be our Judge.
Du sitter på Guds högra sida: i Faderns härlighet. Vi tror att du skall komma: för att vara vår domare.

We therefore pray thee, help thy servants: whom thou hast redeemed with thy precious blood.
Därför ber vi dig, hjälp dina tjänare: som du har förlöst med ditt dyra blod.

Make them to be numbered with thy Saints: in glory everlasting.
Låt dem räknas bland dina helgon: i härlighet evinnerligen.

O Lord, save thy people: and bless thine heritage. Govern them: and lift them up for ever.
Herre, rädda ditt folk och välsigna ditt arv. Styra dem, och lyft dem för alltid.

Day by day: we magnify thee; And we worship thy Name: ever world without end.
Varje dag upphöjer vi dig, och dyrkar ditt namn: i en evig värld utan slut.

Vouchsafe, O Lord: to keep us this day without sin. O Lord, have mercy upon us: have mercy upon us.
Förunna oss Herre: att i dag vara utan synd. Herre, förbarma dig över oss: ha förbarmande med oss.

O Lord, let thy mercy lighten upon us: as our trust is in thee.
O Herre, låt din nåd lysa över oss: eftersom vår tillit är i dig.

O Lord, in thee have I trusted: let me never be confounded.
O Herre, jag litar på dig: låt mig aldrig komma på skam.


This page has been visited
903 times since 2012-08-23.
Updated
2012-08-23.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se