Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Engelsk-svensk ordlista

I den här handboken så har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt använda oss av svenska begrepp och termer. Vare sig man vill det eller inte så är stora delar av den svenska datorvärlden fortfarande engelskspråkig. Bara de största kommersiella programmen översätts till svenska och den som använder sig av shareware-program eller litet uddare program kommer utan tvekan att konfronteras med engelska menyalternativ och användarmanualer. Större delen av Internet är ju också engelskspråkigt. Därför bör man känna till de vanligaste engelska termerna och begreppen.

Den här ordlistan ska ses som en hjälp och gör inga anspråk på att vara komplett. De fall där den svenska översättningen är mycket likt det engelska ordet har i allmänhet utelämnats. De översättningar som ges här gäller enbart för de specifika Macintoshbegrepp som åsyftas och bör inte användas för till exempel skönlitterär text.

Skall alltså inte översättas med:

alignment justering
alt key alternativtangent
angular bracket <>
application tillämpning
arrow key piltangent
backslash \
backspace backsteg
backup säkerhetskopia
binary binär
bitmap punktbild
bitmapped punktbaserat/punktuppbyggt
bold fet
braces {}
brackets []
button tryckknapp
call anrop
cancel avbryt
CD-ROM CD-skiva
character tecken
check box kryssruta
chooser väljaren
clear radera
click klicka
close box stängningsruta
close stäng
column kolumn/spalt
command key kommandotangent
compile kompilera
compress komprimera
compression komprimering
connect koppla upp
connection uppkoppling
control panels inställningar
copy kopiera
ctrl key kontrolltangent
curly bracket {}
cut klipp ut
debugger avlusare
decode avkoda
default value standradval/förval
delete radera
dereference avreferera
desktop skrivbord
dialog box dialogruta
disconnect koppa ned
disk diskett
display bildskärm
document dokument
double click dubbelklicka
drag & drop dra & släpp
drag dra
draw rita
driver drivrutin
duplicate duplicera
e-mail e-post/e-brev
edit menu redigera-menyn
editor redigerare
eject mata ut
encode koda
end user slutanvändare
enter key inmatningstangent
event loop händelseslinga
exclamation mark !
expand packa upp
extension manager tilläggskontroll
extensions tillägg
field fält
file fil
file menu arkiv-menyn
file sharing fildelning
find & replace sök & ändra
flow control flödeskontroll
folder mapp
fonts typsnitt
foot note fotnot
grow box storleksruta
gutter innermarginal
handle handtag
handshake handskakning
hard drive hårddisk
hyphen bindestreck
hyphenation avstavning
icon symbol/ikon
indent indragning
init string initieringsrad
inits tillägg
insert infoga/sätt in
interface gränssnitt
italic kursiv
justified raka marginaler
keyboard tangentbord
library bibliotek
ligature ligatur
line feed radmatning
line spacing radavstånd
link länk
lock låsa
macro makro
margin marginal
memory minne
memory partition minnestilldelning
menu bar menyrad
menu meny
mouse mus
move flytta
network nätverk
new nytt
newsgroup nyhetsgrupp
newsreader nyhetsläsare
non breaking space hårt mellanslag
object code objektkod
open öppna
outline kontur/disposition
page footer sidfot
page header sidhuvud
page setup utskriftsformat
page sida
paint måla
paragraph stycke
paranthesis ()
password lösenord
paste klistra in
plug in intsicksprogram
pointer pekare
preferences programinställningar
print skriv ut
printer skrivare
privilege tillåtelse
quit avsluta
quotation mark "
radio button radioknapp
RAM disk RAM-skiva
record post/spela in
redo gör om
replace ersätt
resolution upplösning
resource resurs
revert återgå
save as spara som
save spara
scrap book klippbok
scrap urklipp
screen bildskärm
screen shot skärmbild
script manus
scroll bar rullningslist
scroll thumb rullningshiss
section avsnitt
select all markera allt
select markera/välj
selected markerad/vald
selection tool infångningsverktyg
serial port serieport
shadow skuggad
shift lock skiftlås
shift skift
show as visa som
show info visa info
show scrap visa urklipp
slash /
small caps kapitäler
soft hyphen mjukt bindestreck
source code källkod
spelling rättstavning
spreadsheet kalkylblad
standard file dialog box öppna-/spara-dialogruta
startup disk startskiva
strikethru överstruken
string sträng/textrad
style utformning
sub menu undermeny
sub under-
subscript index
superscript exponent
system folder systemmapp
tab key tab-tangent
table tabell
template mall
theasurus synonymlexikon
tilde ~
title bar titelrad
tool verktyg
trash can papperskorg
umlaut ¨
underlined understruken
underscore _
undo ångra
unit enhet
untitled namnlös
usenet news nyheter
user användare
user name användarnamn
viewer läsare
virtual memory virtuellt minne
window fönster
word processing ordbehandling
zoom box zoomningsruta

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 08/05 1996 18:07:12.
Last modified Wednesday, 08-May-1996 18:07:12 CEST