Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Windows


Windows95

Allmänt

Windows95 är namnet på Microsofts nya (anno 1995) grafiska operativsytem. Till skillnad från tidigare Windowsversioner är Windows95 ett helt fristående operativsystem. Det behöver alltså inte som sina föregångare något underliggande operativsystem, som DOS (Disk Operating System), för att fungera. I Windows95 kan dock DOS fortfarande köras, men nu som ett skal (shell) i Windows95.

Likheterna mellan de äldre Windows versionerna och Windows95 är många, men det finns minst lika många skillnader. Då man ser närmare på Windows95 kan man se det som en förbättrad variant och en slags sammanslagning av Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11, WindowsNT, MacOS och UNIX.

Gammalt och nytt

Windows95 har fortfarande kvar det gamla filsystemet FAT (File Access Table), som bl.a. används i DOS. Detta är en av de viktigaste orsakerna till att äldre DOS (och Windows) program kan köras även i Windows95 vilket är bra eftersom det finns en mycket stor mängd programvara till detta operativsystem. Det negativa med att använda FAT är att någon direkt datasäkerhet inte kan existera, man kan nämnligen inte specificera vilka användare som skall ha tillgång till vilka filer utan alla användare har tillgång till alla filer på en hårddisk.

Bland nyheterna finner man till att börja med det förbättrade grafiska gränssnittet, med mer intiutiva knappar, ikoner, dialogfönster o.dyl. Fönstren har bl.a. utrustats med en ny knapp för fönsterstängning som placerats högst upp till höger i fönstren och markerats med ett kryss. I dialogfönster och i diverse program används s.k. flikar (jmfr. index i en pärm) för olika detaljer och liksom i MacOS används mappar istället för kataloger som de kallades i DOS och äldre Windowsversioner.

Några andra detaljer som man känner igen från MacOS är möjligheten att kunna lägga filer (program, dokument o.dyl.) direkt på skrivbordet samt i Papperskorgen (eng. Recycle bin). Funktionaliteten hos Papperskorgen är i stort sett densamma som hos den i MacOS. Raderade filer placeras i Papperskorgen och raderas inte fysiskt förrän papperskorgen töms.

En gammal teknik man känner igen från äldre Windowsversioner är den förbättrade, och nu mer verklighetsanknutna, drag-och-släpp-tekniken (eng. drag-and-drop). Denna teknik innebär i Windows95 att objekt som flyttas (ev. kopieras eller skapas genväg till), flyttas både visuellt (ikoner) och fysiskt (filer och kataloger). I äldre Windows versioner betydde denna teknik att objekt endast flyttades visuellt. Den struktur man såg överensstämde sålunda inte säkert med den som verkligen fysiskt existerade, vilket den i Windows95 gör - åtminstone till stor del.

Från UNIX känner man igen en annan nyhet i Windows95, nämligen genvägar eller länkar som de kallas i UNIX. Att ett objekt är en genväg till ett annat objekt visualiseras vanligtvis med en liten pil på ikonen till det objekt som är en genväg, se figur nedan. Dessa möjliggör enkel åtkomst av specifika filer eller mappar som befinner sig på någon annan mer eller mindre avlägsen plats i filsystemet.

PnP ("Plug n' Play" eller "Plug n' Pray" som en del - inte helt omotiverat - väljer att kalla det) är Windows95s system för förenklad installation av och uppgradering av diverse utrustning (kort, skrivare, modem etc.) till datorn. I realiteten består detta system av en mängd drivrutiner för olika utrustningar av diverse tillverkare samt funktioner för automatisk anpassning och optimering av dessa utrustningar till det befintliga systemet (datorn).

Sist men absolut inte minst bland nyheterna i Windows95 jämfört med DOS och de äldre Windowsversionerna är att Windows95 är ett 32-bitars operativsystem. Detta innebär bl.a. att multitaskning - att köra flera processer (~program) samtidigt - möjliggörs.

Inloggning

Vid uppstart får du logga in med ditt personliga användarnamn och tilhörande lösenord. Denna inloggning har i Windows95's orginalutförande inget med datasäkerhet att göra - olika användare kan alltså fortfarande komma åt (läsa och skriva) på varandras kataloger och filer. Anledningen till att inloggningsproceduren lagts in är att olika användare skall kunna ha olika arbetgränssnitt. De skall alltså kunna ha individuella utseenden på sina användarytor även om de använder samma maskin.

Aktivitetsfältet och dess innehåll

Helt nytt i Windows95 är den s.k. Startknappen, se nedan, med dess tillhörande meny - Start-menyn.

Start-knappen finns längst ned till vänster på Aktivitetsfältet som dyker upp då du som användare för muspekaren längst ned vid skärmkanten. Genom att vänsterklicka en gång på musen på Startknappen får du Start-menyn att dyka upp. I denna kan en mängd olika val göras, du kan exempelvis starta program, öppna dokument, söka efter filer, kataloger eller datorer, ta fram systemets on-line hjälp, göra systeminställningar eller avsluta en session.

På Aktivitetsfältet ryms förutom Startknappen även indikatorer (knappar) för minimerade fönster (om det finns några) samt diverse symboler för olika systemprogram, exempelvis systemagenten, volymkontrollen och klockan.

Aktivitetsfältets inställningar och Start-menyns innehåll kan till viss del anpassas till individuella användares behov och önskemål. För att komma åt att göra dessa inställningar för du muspekaren ned mot skärmkanten, så att Aktivitetsfältet visas, och klicka en gång på musens högerknapp. I menyn som nu dyker upp väljer du Egenskaper, varvid ett dialogfönster, Egenskaper för Aktivitetfältet, visualiseras. I detta fönster kan alla nu inställningar göras. Observera att detta inte är den enda platsen som redigeringar av Startmenyn kan utföras. I Utforskaren finns Start-menyn i mappen C:\Windows\Start-menyn och här kan avancerade struktureringar av menyn utföras.

Utforskaren

Ett av de viktigaste verktygen i Windows95 är Utforskaren (eng. Explorer). Denna fungerar i stort sätt som Filhanteraren i de äldre Windows versionerna.

En nyhet i Utforskaren är att du som användare kan se ditt skrivbord (Skrivbordet), din dator och det nätverk som din dator är ansluten till. Som rot i trädet finns användarens (ditt) skrivbord och på detta finns initialt den egna datorn (Den här datorn, Nätverket, Portföljen och Papperskorgen). I Nätverket finns de övriga datorerna i det befintliga nätverket representerade som som grenar (underträd) på samma sätt som mappar och filer är ordnade i din dator.

Bland de övriga nyheterna i Utforskaren finns exempelvis förbättrade drag-och-släpp funktioner samt det förbättrade användargränssnittet med bl.a. knappar för de vanligaste funktionerna - t.ex. visning av olika listor samt klipp-och-klistra funktioner.

Hjälp

I Windows95 finns tre olika sorters hjälpsystem; Hjälpavsnitt, Förklaringar och Hjälprutor.

Hjälpavsnitten är Windows95s on-line manual. I dessa finns utförliga stegvisa förklaringar till alla (?) funktioner och applikatioer som medföljer Windows95. Liksom i äldre Windows versioner innehåller hjälpavsnitten länkar till relaterade ämnen.

För att göra den stora mängden hjälpavsnitt mer överskådliga har de delats upp i en trädstruktur av hjälpböcker. Dessa hjälpböcker har i sin tur delats upp i underliggande hjälpböcker och hjälpavsnitt, o.s.v. För att ytterligare förenkla översikten finns ett index över alla hjälpavsnitt samt en sökfunktion som förenklar letandet efter ett specifikt hjälpavsnitt.

Förklaringar är en enklare och mer åtkomlig hjälpfunktion än Hjälpavsnitten. För att komma åt förklaringarna placerar du markören på det objekt (t.ex. en knapp) som du vill veta mer om och högerklickar med musen. I menyn som visualiseras väljer du nu "Förklaring", varvid en liten ruta med en kort föklarande text uppenbarar sig.

Hjälprutor är den enklaste och mest lättåtkomliga hjälpen i Windows95. Hjälprutorna påminner mycket om de s.k. "Hjälpbubblorna" i MacOS. För att få fram en hjälpruta placerar du märkören på det objekt du vi ha information om och håller den stilla i en sekund. Därefter kommer en hjälpruta att visualiseras om det finns någon för objektet i fråga. Hjälpen i hjälprutorna är mycket enkel. Oftast består den endast av ett enda ord.

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:47:56.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:38 CET