Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Allmãnt

Historik

Institutionen bildades i början av 1970-talet genom en avknoppning från matematikinstitutionen. Den fick då institutionsnamnet informationsbehandling. I mitten av 1980-talet delades den i två avdelningar, och sedan 1/7 1994 är dessa avdelningar egna institutioner, nämligen informatik (som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten) och datavetenskap (som hör till matematisk-naturvetenskaplig fakultet).

Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gavs våra kurser huvudsakligen inom ramen för dåvarande matematikerlinjen. Intresset för ämnet växte, och en särskild inriktning mot datalogi infördes inom linjen. Detta skedde delvis genom att ett fjärde påbyggnadsår gavs ovanpå den dittills treåriga utbildningen.

Den största expansionen skedde under åren 1985-1988. Under den perioden byggdes den datavetenskapliga linjen upp. Den vidareutvecklas nu till en civilingenjörsutbildning i teknisk datavetenskap.

Även under de senaste åren har vi upplevt ett fortsatt intresse för våra utbildningar och våra kurser. Nya kurser har utvecklats, och nya studenter strömmat till. Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta även under resten av 90-talet. Sedan vi nu fått flytta in i ett nytt hus med nya lokaler finns nu goda fysiska förutsättningar för detta.

Personal

För att kunna bedriva undervisning och forskning är vi förstås helt beroende av alla våra anställda Det finns flera olika personalkategorier vid vår avdelning.

Vi har tre professorer, som är huvudansvariga för den forskning vi bedriver. Det är Per-Åke Wedin (PÅW), som är professor i numerisk analys, Bo Kågström (BK), vår prefekt, samt Patrik Eklund (PE), professor i datalogi.

Huvudansvaret för undervisningen vid avdelningen ligger på våra studierektorer. De heter Lennart Edblom (LE), Stefan Holmgren (SH) och Per Lindström (PL). Stefan är också studievägledare.

Undervisningen utförs av flera olika lärarkategorier, närmare bestämt lektorer och adjunkter som i huvusak föreläser, och assistenter och amanuenser som främst är ansvariga för laborationer och handledning. Det är inte ovanligt att duktiga studenter anställs som amanuenser.

En viktig personalkategori är våra trevliga forskningsingenjörer, som ser till att all utrustning fungerar som den ska.

Sist men inte minst har vi våra sekreterare, som sköter om mycket av all den administration som måste finnas i ett så pass stort "företag" som vi är.

Studievägledning

Studievägledaren för studenter i datavetenskap heter Stefan Holmgren och han har mottagningstid varje dag mellan kl 11.00-12.00. Respektera mottagningstiderna!!!

Till studievägledaren kan du vända dig för att få hjälp med studieplanering och information om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor med anknytning till utbildningslinjen. Studievägledaren har fullständig tystnadsplikt vad beträffar den studerandes personliga förhållanden och företräder de studerande exempelvis gentemot institutionsledningen. Under din utbildning kan du komma att behöva olika typer av intyg. Studievägledaren utfärdar intyg om registrering vid institutionen, anstånd vid militärtjänstgöring etc.

Alla studieresultat lagras i ett stort dataregister (LADOK). Du får som student ett utdrag ur detta varje termin. Behöver du ytterligare registerutdrag eller intyg vänder du dig till vår sekreterare Inga Bohman.

Till din hjälp har du naturligtvis de lärare och handledare som ansvarar för den kurs du läser för tillfället. Vidare kan du vända dig till studievägledare eller studierektor med frågor rörande dina studier. Efter varje kurs genomförs kursvärderingar. Det är viktigt att du tar chansen att där föra fram dina synpunkter. För att därutöver föra din talan har du studeranderepresentanter på olika nivåer, och genom studentkåren kan du påverka ända upp i universitetets styrelse.

Support

På institutionen arbetar en grupp forskningsingenjörer med drift av datorsystem och underhåll av programvara. Det är till dem man skall vända sig om man har frågor angående insitutionens datorsystem, behöver hjälp eller vill rapportera felaktigheter.

För all typ av användarstöd och löpande verksamhet tillämpas ett joursystem med en person som alltid är tillgänglig under arbetstid. Den personen kan nås på följande sätt:

Även om den personen ej direkt kan lösa problemet så kommer han att rapportera problemet vidare samt se till att det blir löst. Det är ej rekommenderat att kringgå detta förfarande, då det resulterar i mer stressade forskningsingenjörer och mindre utfört arbete.

Adresser

BefattningNamnTelefonnummer E-postadressRum
Prefekt:Bo Kågström 16 54 19bokg D453
Studierektor (TDV):Lennart Edblom 16 61 37edblom C431
Studierektor (DV):Per Lindström 16 61 24perl E454
Stefan Holmgren 16 61 28stefanh D415
Sekreterare:Inga Bohman 16 55 98inga D418
Inger Sandgren 16 61 27inger D448
Anne-Lie Persson 16 61 30anne-lie C427
Studievägledare:Stefan Holmgren 16 61 28stefanh D415
Prof. i datalogi:Patrik Eklund 16 99 14peklund E453
Prof. i parallella beräkningar:Bo Kågström 16 54 19bokg D453
Prof. i numerisk analys:Per-Åke Wedin 16 54 39pwedin D452
Forskningsing.:Hans Hedlund 16 79 28hans B445
Roger Oscarsson 16 69 65roger B448
Åke Sandgren 16 61 34ake B444

Övrig information

Institutionen för datavetenskap ger även ut utbildningsspecifika handböcker för studerande vid både civilingenjörsprogrammet och datavetenskapliga utbildningen som innehåller information om kurser och examensbeskrvningar.

Institutionens www-sidor bör även besökas, där finns den allra senaste informationen om kurserna samt alla kurspärmar sorterade under respektive kurs: http://www.cs.umu.se.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 21/08 1996 13:06:28.
Last modified Wednesday, 21-Aug-1996 13:06:28 CEST